Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj - County Port Authority Mali Losinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije osnovalo je 1999. godine Županijsku lučku upravu Mali Lošinj radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: ŽLU Mali Lošinj) u svojoj nadležnosti ima dvadeset i jednu luku i lučicu, od kojih je luka Mali Lošinj luka otvorena za javni promet županijskog značaja, dok su ostale luke lokalnog značaja, a to su lučice: Baldarke, Čikat, Ilovik, Jadrišćica, Nerezine, Osor, Rovenska, Srakane Vele, Sv. Martin, Susak, Unije, Veli Lošinj, Ružmarinka - Artatore, Maračol - Unije, Bijar, Ul - Punta Križa, Rapoća - Ufratar, Mrtvaška, Sv. Jakov - Studenac i Zela - Koromačna - Belej. Nadležnost Županijske lučke uprave Mali Lošinj prostire se na šest otoka cresko-lošinjskog arhipelaga. Lučka uprava je neprofitna pravna osoba čije je osnivanje, ustrojstvo i djelatnost uređeno Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03).

Tijela koja upravljaju ŽLU Mali Lošinj su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće ima pet članova od kojih dva člana i predsjednika imenuju osnivači, jednog člana imenuje ministar iz redova lučke kapetanije na čijem području je sjedište lučke uprave, a jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije koji imaju koncesije na području lučke uprave. Mandat članova Upravnog vijeća i predsjednika je četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovo imenovane u Upravno vijeće. Predsjednik Upravnog vijeća je g. Loris Rak, dipl. iur., a članovi g. Branko Domac, g. Dejan Nekić, v.d. Kap. Marko Satalić i g. Elvis Živković.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj, na osnovi javnog natječaja i prijedloga komisije, a uz suglasnost ministra, na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja. Ravnatelj je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću i Županu. Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj je g. Filip Balija.

U lukama otvorenim za javni promet postoje četiri osnovne lučke djelatnosti, a to su:

  • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
  • ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala
  • ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila
  • ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi

Pravo na obavljanje lučkih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, te gradnje novih građevina i drugih objekata nadgradnje i podgradnje stječe se na temelju koncesije. Koncesije se mogu dati pravnoj i fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje obrta, koja ispunjava uvjete propisane Zakonom.

ŽLU i ovlaštenici koncesije u lukama dužni su donijeti Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u luci, kojim određuju namjenu pojedinog dijela luke i način odvijanja prometa u luci, a koji potvrđuje nadležna lučka kapetanija.

 

Foto galerija