Županijska lučka uprava Mali Lošinj
County Port Authority Mali Losinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93,29/97,47/99, 35/08), te članka 7. stavka 7. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj ('Službene novine Primorsko-goranske županije' 11/99, 22/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13, 36/14),   Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj  na sjednici održanoj dana 04. veljače 2015. godine, donijelo je

 

 

STATUT

ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak  1.

         Ovim se Statutom, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluci o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Odluka o osnivanju) pobliže uređuje djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Županijske lučke uprave Mali Lošinj, imovina, javnost rada, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Županijske lučke uprave Mali Lošinj  (u daljnjem tekstu: Lučka uprava).

         Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

Članak  2.

Lučka uprava osnovana je radi upravljanja, održavanja i izgradnje te korištenja luka županijskog i lokalnog značaja koje se nalaze na području Grada Mali Lošinj a sukladno propisu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije kojeg donosi ministar nadležan za poslove pomorstva.

            Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama uređenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom. 

 

Članak  3.

         Osnivač Lučke uprave je Primorsko-goranska županija. Osnivačka prava nad Lučkom upravom u ime Primorsko-goranske županije obavlja Župan, ako Zakonom, Odlukom o osnivanju ili ovim Statutom nije drukčije uređeno.

 

Članak  4.

         Ako propisima iz članka 2. ovoga Statuta nije drugačije određeno, na Lučku se upravu primjenjuju propisi o ustanovama.

 

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT

 

Članak  5.

         Lučka uprava obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ.

 

Članak  6.

         Naziv Lučke uprave mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište, odnosno u kojoj Lučka uprava obavlja djelatnost.


Članak  7.

         Sjedište Lučke uprave je u Malom Lošinju, Priko 64, 51550 Mali Lošinj.

 

Članak  8.

         O promjenama naziva i sjedišta Lučke uprave odlučuje Župan.

 

Članak  9.

         Lučka uprava ima pečat okruglog oblika, promjera 30mm, koji sadrži naziv i sjedište Lučke uprave.

         Lučka uprava donosi odluku o broju pečata, načinu njihove uporabe, osobama odgovornim za njihovo čuvanje, te načinu vođenja evidencije o pečatima.

 

        

III. DJELATNOST

 

Članak  10.

Djelatnost Lučke uprave je:

 1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
 2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna Primorsko-goranske županije i proračuna jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost Lučke uprave,
 3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
 4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
 5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
 7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 8. vodi upisnik koncesija,
 9. poduzima mjere za uklanjanje lučke podgradnje i nadgradnje, izgrađene i postavljene na lučkom području bez odluke i ugovora o koncesiji, odnosno protivno njima;
 10. drugi poslovi utvrđeni Zakonom.

Lučka uprava obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, ako su one manjeg opsega ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost Lučke uprave.

 

Članak 11.

Lučke djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet iz članka 2.  ovoga Statuta su:

 1. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
 2. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala,
 3. ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
 4. ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj, ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.).

U lukama otvorenim za javni promet u kojima ne postoji gospodarski interes za pružanje usluga prihvata otpada, opskrbe vodom i električnom energijom, te usluge može pružati Lučka uprava.

 

 

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO

 

Članak  12.

Unutarnje ustrojstvo Lučke uprave, opseg i organizacija stručno-tehničkih službi pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija), koji na prijedlog ravnatelja donosi Upravno vijeće.

 

 

 1. TIJELA LUČKE UPRAVE

 

Članak 13.

            Tijela Lučke uprave su Upravno vijeće i ravnatelj.

 

 1. Upravno vijeće

 

Članak  14.

Lučkom Upravom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova od kojih:

- dva člana i predsjednika Upravnog vijeća imenuje Župan,

- jednog člana imenuje ministar nadležan za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu: ministar) iz redova lučke kapetanije na čijem području je sjedište Lučke uprave,

- jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije koji imaju koncesiju na području Lučke uprave.

         Mandat članovima Upravnog vijeća je četiri godine i započinje danom konstituiranja Upravnog vijeća. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upravnog vijeća.

 

Članak  15.

Upravno vijeće:

 1. donosi godišnji program rada i razvoja luka koji obuhvaća i financijski plan luka, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave,
 2. donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica lučke poslovne politike,
 3. donosi odluku o namjeri davanja koncesije i odlučuje o davanju koncesije sukladno odredbama Zakona,
 4. odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga Županu putem upravnog tijela Županije nadležnog za pomorstvo,
 5. donosi lučke tarife,
 6. odlučuje o opsegu i organizaciji stručno-tehničkih službi, o imenovanju i opozivu ravnatelja te o zaključenju ugovora o zapošljavanju i visini naknade, odnosno plaće predsjednika i po potrebi članova Upravnog vijeća, ravnatelja i stručno-tehničkog osoblja,
 7. donosi Statut Lučke uprave uz suglasnost Županijske skupštine,
 8. donosi akte kojima se utvrđuje red u luci i uvjeti korištenja lukom,
 9. raspisuje natječaj za izbor ravnatelja i imenuje ga na prijedlog natječajne komisije uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo,
 10. utvrđuje lučke uzance,
 11. rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba, a nadzor nad tim aktima obavlja nadležno ministarstvo,
 12. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Zakonom, Odlukom o osnivanju ili ovim Statutom.

 

Članak  16.

         Radom Upravnog vijeća rukovodi predsjednik Upravnog vijeća.

 

Članak  17.

         Upravno vijeće sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Upravno vijeće može osnivati privremena ili stalna radna tijela za stručnu obradu i praćenje pojedinih zadataka iz svoje nadležnosti.

Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se njegov sastav, djelokrug i druga pitanja značajna za rad toga tijela.

         Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

Članak  18.

         Županijska skupština može raspustiti Upravno vijeće na prijedlog Župana:

 1. ako ne donese godišnji program i plan razvoja luka,
 2. ako godišnji program i plan razvoja luka ne budu prihvaćen ili se ne ostvaruje,
 3. ako Župan ne odobri financijski izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luka,
 4. ako ne provodi smjernice i odluke Županijske skupštine i Župana,
 5. u drugim naročito opravdanim slučajevima.

 

 1. Ravnatelj

 

Članak  19.

         Ravnatelj zastupa Lučku upravu, organizira i vodi rad i poslovanje Lučke uprave.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Lučku upravu u pravnom prometu. Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

         Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Lučke uprave.

         Ravnatelj sklapa ugovor o radu s Lučkom upravom, a u ime Lučke uprave ugovor o radu s ravnateljem potpisuje predsjednik Upravnog vijeća.

 

Članak  20.

         Ravnatelj je ovlašten samostalno poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Lučke uprave ako vrijednost pojedinačne radnje ne prelazi iznos od 70.000,00 kuna.

Za vrijednost posla koja je veća od 70.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

           Za vrijednost posla koja je veća od 500.000,00 kn, a manja od 1.000.000,00 kn ravnatelju je potrebna suglasnost Župana, uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća.

           Za vrijednost posla koja je veća od 1.000.000,00 kn ravnatelju je, uz pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća, potrebna suglasnost Župana, ako je izvršenje planirano u godišnjem programu rada i razvoja luka, odnosno suglasnost Županijske skupštine ako izvršenje nije planirano u godišnjem programu rada i razvoja luka.

         Za sklapanje ugovora o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nekretnina do vrijednosti 1.000.000,00 kn ravnatelju je potrebna suglasnost Župana uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća, a za vrijednost koja prelazi 1.000.000,00 kn ravnatelju je potrebna suglasnost Županijske skupštine uz prethodno pribavljeno mišljenje upravnog vijeća.

 

Članak 21.

 

         Ravnatelj ima sljedeća prava i obveze:

 1. poduzima potrebne mjere radi pripreme za rad Upravnog vijeća, i za provedbu akata i odluka Upravnog vijeća,
 2. redovito izvješćivanje Upravnog vijeća o stanju u lukama, lučkim kapacitetima, stanju podgradnje i nadgradnje kao i o obavljanju djelatnosti pod koncesijom,
 3. priprema godišnji programa rada i razvoja luka i financijski plan luka,
 4. predstavlja i zastupa Lučku upravu,
 5. obavlja sve druge poslove vezane uz rad Lučke uprave,
 6. predlaže Upravnom vijeću ustroj, potreban broj i sastav stručno-tehničkog osoblja,
 7. izabire stručno-tehničko osoblje,
 8. donosi odluke kojima se usklađuje rad svih koncesionara na lučkom području.

 

 Članak  22.

Ravnatelj, niti članovi njegove uže obitelji ne mogu bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s Lučkom upravom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

 

Članak  23.

         Ravnatelja imenuje Upravno vijeće uz suglasnost ministra.

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine.

         Upravno vijeće imenuje ravnatelja na prijedlog natječajne komisije, a po provedenom javnom natječaju.

         Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Ravnatelj je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću i Županu.

 

Članak 24.

         Za ravnatelja Lučke uprave može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- koja je završila preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno osoba koja je završila sveučilišni studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03.), u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

Upravno vijeće može odrediti i dodatne uvjete i kriterije za imenovanje ravnatelja izvan stavka 1. ovog članka.

Članak  25.

Postupak imenovanja ravnatelja provodi se putem javnog natječaja. 

Natječaj za imenovanje ravnatelja provodi natječajna komisija koju čini predsjednik i dva člana.

         Natječajnu komisiju imenuje Upravno vijeće danom raspisa natječaja za imenovanje ravnatelja.

 

Članak  26.

Natječaj za imenovanje ravnatelja sadrži:

- uvjete koje mora ispunjavati kandidat,

- vrijeme na koje se imenuje,

- rok do kojeg se primaju prijave kandidata,

- rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o izboru.

Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se u javnom glasilu i internetskoj stranici Lučke uprave.

 

Članak  27.

         Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana niti dulji od petnaest dana od dana objave, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Članak  28.

         Natječajna komisija je dužna u roku od sedam dana od dana zaključenja natječaja zapisnički utvrditi sve prijave pristigle na natječaj te uz navođenje kandidata kojeg predlaže za imenovanje dostaviti Upravnom vijeću.

         Prijedlog natječajne komisije ne obvezuje Upravno vijeće.

 

Članak  29.

Upravno vijeće dužno je u daljnjem roku od deset dana donijeti odluku o imenovanju ravnatelja i dostaviti ju na suglasnost ministru.

Nakon dobivanja suglasnosti ministra, Upravno vijeće obavijestit će svakog prijavljenog kandidata o rezultatu natječaja s poukom o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

 

Članak  30.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

 

Članak  31.

         Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

         Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

 

Članak  32.

         Upravno vijeće može razriješiti ravnatelja i prije isteka vremena na koje je imenovan.

        

Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja:

- ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,

- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi, dovode do prestanka ugovora o radu,

- ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Lučke uprave ili neosnovano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa protivno njima,

- ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Lučkoj upravi veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati, veće smetnje u obavljanju djelatnosti Lučke uprave.

         Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.

         U slučaju razrješenja ravnatelja Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja i u roku 30 dana od imenovanja vršitelja dužnosti raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.

 

Članak  33.

Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje. Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.

 

        

 1. IMOVINA LUČKE UPRAVE

 

Članak 34.

Sredstva za rad pribavljena od osnivača i proračuna jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost lučke uprave, te prihodi ostvareni obavljanjem djelatnosti ili iz drugih izvora čine imovinu Lučke uprave.

Prihodi Lučke uprave čine:

 1. lučke pristojbe,
 2. lučke naknade,
 3. naknade od koncesija,
 4. sredstva iz proračuna Primorsko-goranske županije i proračuna jedinica lokalne samouprave na čijem području Lučka uprava djeluje,
 5. ostali prihodi.

 

Članak 35.

Sredstvima iz državnog proračuna te proračuna Primorsko-goranske županije može se isključivo financirati gradnja i održavanje lučke podgradnje.

Ostali prihodi iz članka 34. ovoga Statuta pripadaju u cijelosti Lučkoj upravi i namijenjena su za:

 1. izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje,
 2. opremanje luka opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova,
 3. održavanje dubine u lukama i na sidrištu luka,
 4. troškove poslovanja Lučke uprave.

 

Članak 36.

         Ako u obavljanju svoje djelatnosti Lučka uprava ostvari dobit, ta se dobit koristi isključivo za izgradnju i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje, sukladno članku 35. stavak 2. ovog Statuta.

         Dobit iz ovoga članka iskazuje se kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda sukladno iskazivanju financijskih izvješća za neprofitne organizacije, a Lučka uprava je dužna iskazivati svoje financijske planove i izvješća i sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

 

VII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 37.

Poslovanje Lučke uprave utvrđuje se godišnjim programom i planom razvoja luka.

Sredstva potrebna za rad Lučke uprave utvrđuju se godišnjim financijskim planom Lučke uprave.

         Ravnatelj je dužan prijedlog godišnjeg programa i plana razvoja luka i financijski plan za slijedeću godinu dostaviti Upravnom vijeću najkasnije do 15. studenoga tekuće godine.

Godišnji program i plan razvoja luka Upravno vijeće donosi uz suglasnost Župana, te uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za otoke i suglasnost ministarstva nadležnog za pomorstvo, uz obvezu usmjeravanja najmanje 30% sredstava na lučko područje gdje je prihod nastao.

         Upravno vijeće dužno je donijeti godišnji program rada i razvoja luka s financijskim planom najkasnije do kraja tekuće godine.

Ako Upravno vijeće ne donese godišnji financijski plan u roku iz prethodnog stavka, donijet će odluku o privremenom financiranju Lučke uprave i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.

 

Članak 38.

         Godišnji program i plan razvoja luka s financijskim planom izvršava ravnatelj.

         Upravno vijeće donosi odluku o izvršenju financijskog plana.

         Za izvršenje financijskog plana odgovoran je ravnatelj.


Članak 39.

Lučka uprava platni promet obavlja putem žiro-računa.

         Lučka uprava može imati više žiro-računa.

         Lučka uprava može lučke pristojbe i lučke naknade naplaćivati u gotovom novcu.

 

Članak 40.

         Lučka uprava u svim poslovnim radnjama i djelatnostima te u postupcima koji se vode pred tijelima javne vlasti u kojima se elektronička oprema i programi mogu primjenjivati u izradi, prijenosu, pohrani i čuvanju informacija u elektroničkom obliku, može upotrebljavati elektroničku ispravu, sukladno zakonu kojim se uređuje elektronička isprava.

         Lučka uprava može upotrebljavati elektronički potpis u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama, sukladno zakonu kojim se uređuje elektronički potpis.

 

Članak 41.

Na financijsko poslovanje Lučke uprave primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.

 

 


VIII. JAVNOST RADA

 

Članak  42.

         Rad Lučke uprave je javan.

 

Članak 43.

         Lučka uprava osigurava pravodobno i na pogodan način obavještavanje fizičkih i  pravnih osoba korisnika o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je osnovana.

         Javnost rada Lučke uprave osigurava se putem internetske stranice Lučke uprave.  

         Javnost rada Lučke uprave osigurava se i dostupnošću informacija o radu i poslovanju sredstvima javnog priopćavanja.

O javnosti rada skrbi predsjednik Upravnog vijeća i ravnatelj, svaki u okviru svojih ovlasti.

Lučka uprava određuje iz reda svojih radnika službenika mjerodavnog za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje).

 

Članak 44.

         Lučka uprava će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom, podzakonskim aktom ili odlukom Upravnog vijeća određena kao službena ili poslovna tajna, te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.

 

 

 1. OPĆI AKTI LUČKE UPRAVE

 

Članak 45.

Lučka uprava pored Statuta ima i druge opće akte sukladno Zakonu i Odluci o osnivanju.

Opće akte Lučke uprave donosi Upravno vijeće.

Opći akti Lučke uprave moraju biti u suglasnosti sa zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

 

Članak 46.

Lučka uprava, pored Statuta ima slijedeće opće akte:

 1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i razvrstaju radnih mjesta,
 2. Pravilnik o radu,
 3. Pravilnik o plaćama i materijalnim pravima zaposlenika,
 4. druge opće akte sukladno zakonu i ovom statutu (lučke pristojbe-tarife, red u luci, uvjeti korištenja lukom, lučke uzance i dr.).

 

Članak 47.

Opći akti Lučke uprave objavljuju se na Oglasnoj ploči Lučke uprave.

 

Članak 48.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Lučke uprave, osim ako samim općim aktom nije određeno drukčije.

        

 


 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 Članak 49.

         Opći akti Lučke uprave koji su stupili na snagu prije stupanja na snagu ovog Statuta ostaju na snazi, osim u dijelu koji je suprotan ovom Statutu.

         Upravno vijeće uskladit će opće akte iz stavka 1. ovog članka s ovim Statutom u roku od devedeset dana.

 

Članak 50.

Imenovani članovi Upravnog vijeća i ravnatelj nastavljaju sa svojim radom do isteka mandata na koji su imenovani.

 

Članak 51.

         Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Županijske Lučke uprave Mali Lošinj koji je Upravno vijeće usvojilo na sjednici održanoj dana 07.srpnja 2011. godine.

 

Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Lučke uprave.

 

 

 

Klasa: 342-21-01/15-2/1

Ur.br.  02/2015-GP

Mali Lošinj, 04.veljače 2015.g.

   

 

 

                                             

Midas

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.