Županijska lučka uprava Mali Lošinj
County Port Authority Mali Losinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine RH br. 158/2003), Uredbe o uvijetima koje moraju udovoljavati luke, (Narodne novine RH 110/2004) i u skladu s člankom 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 90/2005), Županijska lučka uprava Mali Lošinj je odlukom Upravnog vijeća dana 23. prosinca 2005. godine donijela

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA REDA U

LUCI ROVENSKA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se namjena pojedinog dijela luke, postupak javljanja, načini uplovljavanja, pristajanja, vezivanja, premještanja, sidrenja i isplovljavanja brodova, jahti i brodica (u daljnjem tekstu plovila), mjere zaštite okoliša i način kontrole nad obavljanjem tih radnji u luci ROVENSKA (u daljnjem tekstu luka), Grad Mali Lošinj.

Članak 2.

Pored odredaba ovog Pravilnika na području luke primjenjuju se i odredbe propisa o sigurnosti plovidbe, zaštiti mora i obale od onečiščenja i drugi propisi.

Članak 3.

Ova pravila primjenjuju se na cijelom prostoru luke lokalnog značaja Rovenska, otvorene za domaći javni promet, kojom upravlja Županijska lučka uprava Mali Lošinj ili od Županijske lučke uprave ovlašteni koncesionar, u daljnjem tekstu Lučka uprava.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik biti će vidno izložen u uredu Lučke uprave i na recepciji ovlaštenog koncesionara.

Članak 5.

Red u luci Rovenska provodi ovlašteni djelatnik Županijske lučke uprave Mali Lošinj ili od Županijske lučke uprave Mali Lošinj ovlašteni koncesionar, u daljnjem tekstu ovlašteni djelatnik luke.

Članak 6.

Zapovjednik plovila dužan je tijekom boravka plovila na području luke Rovenska pridržavati se odredbi ovog Pravilnika

U slučaju dvojbe upute za primjenu i provedbu ovog Pravilnika i njegovo tumačenje zapovjedniku broda daje ovlašteni predstavnik lučke uprave.

PODJELA LUKE PO NAMJENI

Članak 7.

Luka Rovenska je namjenjena za javni promet brodova, jahti i brodica koje saobraćaju između hrvatskih luka.

Članak 8.

Luka Rovenska smještena je na jugoistočnoj strani otoka Lošinja, Grad Mali Lošinj, Sjeverni Jadran, Geo-pozicija: φ = 44º 28,6’ N; λ = 014º 30,4’ E.

Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija (prilog 1).

Članak 9.

Luka se sastoji tri bazena; A-operativna obala gata, B-privezište za plovila i C-lukobran.

Članak 10.

A-operativna obala gata se sastoji iz kamenog gata, obale i polovine okruglog gata sveukupne dužine 105 metara (30+25+40+10). Visina obale je 1,5 m, dubine od 1,5 do 3,0 metara. Uz istočnu obalu kamenog gata dozvoljen je privez u četverovez na lučkim sidrima.

Uz operativnu obalu gata prioritet priveza imaju redosljedom; brodovi i brodice za prijevoz putnika, ribarski brodovi i brodice, te jahte i brodice za šport i razonodu.

Uz A-operativnu obalu gata zabranjeno je pristajanje plovila, dužine preko svega veće od 13 m.

Članak 11.

B-privezište za plovila sastoji se od privezišta za brodice ukupne dužine 100 metara i kapaciteta priveza 30 brodice. Dubine su od 2,0 do 0,5 metara. U korijenu privezišta postoji navoz za izvlačenje brodica.

Prioritet priveza imaju brodice za šport i razonodu domaćeg stanovništva.

Uz operativnu obalu B-privezišta zabranjeno je pristajanje plovila, dužine preko svega veće od 7 metara.

Članak 12.

C-lukobran s vanjskim kamenometom ima obrambenu funkciju i štiti luku od vjetrova i valova iz I kvadranta. Unutrašnja strana kamenog lukobrana služi kao operativna obala za manje brodice. Dužina je 220 metara, dubine uz obalu su 1 do 0,5 metara.

Prioritet priveza imaju brodice za šport i razonodu.

Uz operativnu obalu C-lukobrana zabranjeno je pristajanje brodica, dužine preko svega veće od 7 metara.

Članak 13.

Luka Rovenska otvorena je za pristajanje plovila cijelu godinu.

Članak 14.

Vezu s ovlaštenim predstavnikom luke može se uspostaviti putem pomorske UKV radio-telefonske postaje na kanalu 16/9, s pozivnim znakom “ML Lučka uprava” (ML Port authority), na telefon 00385 51 232 020, fax 051 520 309, mob. 098 415 400, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli..

U vanrednim okolnostima, za prijenos informacija namjenjenih Lučkoj upravi može se koristiti i Gradski centar za motrenje i obavješćivanje (pozivni znak CENTAR LOŠINJ), koji dežura 24 sata dnevno na kanalu 16/10 UKV, pomorske RTF-postaje, kao i na telefonu 00385 51 231 007.

Članak 15.

Odmah po dolasku u luku zapovjednik broda dužan je Ispostavi lučke kapetanije Rijeka u Malom Lošinju, u daljnem tekstu kapetanija, uručiti ili u roku od 24 sata dostaviti poštom popunjeni i ovjereni obrazac Prijava dolaska broda.

Članak 16.

Zapovjednik plovila nije dužan najaviti svoj dolazak ili odlazak kapetaniji.

Članak 17.

U slučaju vremenske nepogode ili drugih opasnosti po život i imovinu u luci ili ako procjeni da je razina sigurnosti plovila, luke ili drugih objekata nedovoljna, ovlašteni predstavnik luke, uz suglasnost kapetanije, može zabraniti ili odgoditi ulazak i privez plovila u luci.

SIDRIŠTE

Članak 18.

Na akvatoriju luke Rovenska zabranjeno je sidrenje plovila.

Manja plovila mogu privremeno sidriti u sredini uvale Rovenska.

Sidrenje u uvali Rovenska nije u nadležnosti Lučke uprave.

Članak 19.

Zabranjeno je sidrenjem ometati sigurnost plovidbe i pomorski promet u luci Rovenska.

NAČINI PLOVIDBE I PRISTAJANJA

Članak 20.

Za sigurnu plovidbu lukom, uplovljavanje u luku i sidrenje pored ostaloga, zapovjednik plovila dužan je koristiti i valjani plan luke Rovenska, pomorsku kartu “Lošinj-Molat br. 100-17” i «Peljar I» Jadransko more istočna obala» izdanja Hrvatskog hidrigrafskog instituta.

Članak 21.

Lukom i zaljevom Rovenska u pravilu plovi se desnom stranom.

Članak 22.

U luci Rovenska zabranjena je plovidba brzinom većom od 2 čvora.

Članak 23.

Zapovjednik plovila samostalno određuje najpovoljnije i najsigurnije mjesto za privez koje je u datom trenutku na raspolaganju.

Ovisno o namjeni i veličini plovila ovlašteni djelatnik luke, može odrediti mjesto za privez uz operativnu obalu, četverovez ili uz drugo plovilo u luci.

Članak 24.

Plovila koji dolaze i odlaze iz luke ne moraju koristiti usluge lučkih privezivača.

Članak 25.

Korištenje usluga u luci se naplačuje na temelju objavljenog cijenika.

Naplatu usluga iz stavka 1. obavlja Lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u skladu s cijenikom i koncesijskim ugovorom.

Članak 26.

Vez u luci za neispravna ili plovila u raspremi dozvoljen je samo na temelju pismene suglasnosti Lučke uprave i uz odobrenje kapetanije.

Članak 27.

Kada u luci nema slobodnih vezova, dozvoljeno je da se uz bok drugog plovila “alaj”, priveže najviše još jedno plovilo iste dužine preko svega ili kraće od plovila privezanog uz obalu.

Članak 28.

Smatra se da je luka zakrčena kada su popunjeni svi raspoloživi vezovi.

Članak 29.

Ovlašteni djelatnik luke može iz razloga funkcionalne upotrebe operativnih obala i priveznih mjesta za plovilo zatražiti od zapovjednika ili vlasnika plovila da istog premjesti na drugi vez.

Ukoliko zapovjednik ili vlasnik plovila nije dostupan odnosno ne udovolji zahtjevu, ovlaštenik koncesije po nalogu Lučke uprave, uz suglasnost kapetanije, može premjestiti plovni objekt na rizik i trošak vlasnika plovila.

Članak 30.

Premještaj po nalogu znači ponovni privez ili sidrenje plovila na drugo sigurno mjesto koje odredi ovlašteni djelatnik luke.

Premještaj po nalogu obavlja se samo na temelju pismene odluke Lučke uprave i uz odobrenje kapetanije.

Osim kada je neposredno ugrožena sigurnost ljudi i/ili imovine ovlašteni predstavnik luke dužan je o nalogu za premještaj plovila obavijestiti zapovjednika plovila najmanje dva sata prije početka premještanja.

Članak 31.

Iz razloga sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, kapetanija može privremeno proglasiti i objaviti zatvorenu za promet luku ili dio luke Rovenska, uz prethodnu obavijest Lučkoj upravi.

Lučka uprava, uz odobrenje kapetanije, može zabraniti ili odgoditi ulazak i privez plovila u luku u slučaju vremenske nepogode ili drugih opasnosti po život i imovinu u luci ili ako procjeni da je razina sigurnosti broda, luke ili drugih objekata nedovoljna.

ISPLOVLJENJE

Članak 32.

Isplovljenje brodica i jahti ne treba se prethodno najavljivati.

Članak 33.

Prije isplovljavanja broda iz luke, zapovjednik je dužan kapetaniji uručiti ili u roku od 24 sata dostaviti poštom popunjeni obrazac Prijava odlaska broda.

Članak 34.

Kapetanija može zabraniti isplovljenje plovila iz luke u slučaju nedovoljne sigurnosti plovila ili luke odnosno prijetnje onečišćenju mora i obale.

Članak 35.

Smatrat će se da je plovilo isplovio iz luke kada je napustio područje luke.

BORAVAK PLOVILA U LUCI

Članak 36.

Na lučkom području zabranjeno je obavljati radnje koje mogu:

- ugroziti ljudske živote,

- prouzročiti požar ili eksploziju,

- onečistiti more i/ili okoliš,

- nanijeti štetu drugim plovilima te obali, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima.

Na lučkom području posebno je zabranjeno:

1. onemogućiti pristup napravama za privez i ometati javni promet kao i funkcionalnu upotrebu operativnih obala i priveznih mjesta za plovila;

2. premještati, mijenjati i uklanjati vezove, sidra i uređaje drugog plovila osim kada je to potrebno radi spriječavanja neposredne i očite štete ili kad je to potrebno zbog dolaska ili odlaska plovila;

3. vezivati plovila za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namjenjeni za privez i kretati se po njima;

4. koristiti se dotrajalim i neispravnim vezovima;

5. neovlašteno postavljati, premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati plovidbene i druge oznake ili naprave za vez;

6. oštećivati operativne obale smještanjem teških predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabijati u obalu klinove, grede i sl., te dizati i oštećivati kamenje s obalnih zidova kao i obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta operativnim obalama;

7. zavarivati, ložiti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili na plovilu i na napravama za privez;

8. ostavljanje uključenih grijalica i štednjaka kad posada nije na plovilu;

9. čistiti, strugati i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate plovila;

10. zagađivati more fekalijama i drugim otpadom;

11. odbacivanje smeća izvan odlagališta za određenu vrstu otpada;

12. spaljivanje otpada na plovilu;

13. držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra plovila;

14. kupati se, roniti, glisirati, jedriti na dasci, vuči ili učiti skijanje na vodi;

15. obavljati na plovilu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja izvan uobičajenih poslova;

16. loviti ribu i druge morske organizme;

17. baviti se športskim i drugim aktivnostima;

18. bukom i galamom narušavati javni red i mir;

19. ploviti prilazima luke i u luci brzinom koja stvara valove koji mogu nanijeti štetu drugim plovilima, obali i uređajima u luci;

20. krcati ili prekrcavati gorivo

Radnje iz točke 2, 5, 7, 9, 13, 14, 15 ,17 i 210. stavka 2. ovog članka mogu se obavljati samo na osnovi odobrenja ovlaštenog djelatnika luke uz suglasnost kapetanije.

Članak 37.

Otpadno ulje, nafta, ostaci deterđenata, smeće i drugi otpaci, moraju se odlagati prema vrsti otpada na za to određenim mjestima.

Članak 38.

Tijekom boravka plovila u luci zapovjednik plovila dužan je poduzeti sve mjere zaštite od požara i mjere za spriječavanje izlijevanja ulja u more ili na obalu.

Članak 39.

U slučaju onečišćenja mora ili obale uljem ili na drugi način, bez obzira na izvor i uzrok onečišćenja, ovlašteni djelatnik luke dužan je odmah obavijestiti kapetaniju, te mora poduzeti efikasne mjere da se spriječi proširenje onečišćenja.

Članak 40.

U koliko zapovjednik plovila nije u mogućnosti, ovlašteni djelatnik luke dužan je organizirati da se u što kraćem roku ukloni nastalo onečišćenje mora ili obale.

Trošak uklanjanja i čišćenja ulja snosi počinitelj onečišćenja.

Članak 41.

Za spriječavanje onečišćenja uljem, Lučka uprava mora imati u blizini luke na raspolaganju dovoljnu dužinu apsorbirajuće plutajuće brane i dozvoljenih sredstava za neutraliziranje i uklanjanje masnoće.

Članak 42.

Za vrijeme boravka broda u luci, posadi plovila ili nekom drugom izvođaču s kojim bi zapovjednik samostalno dogovorio izvođenje radova, nije dopušteno obavljanje bilo kakvih radova bez prethodne suglasnosti ovlaštenog djelatnika luke.

Članak 43.

Usluge u luci propisane ovim Pravilnikom kao i druge usluge koje pruža Lučka uprava, naplačuju se korisniku, naručitelju ili zapovjedniku plovila.

Članak 44.

Plovilo koje se nalazi u luci mora biti spremno za manevriranje.

Članak 45.

Tijekom boravka plovila u luci na plovilu se u svakom trenutku mora nalaziti onoliko članova posade koliko je potrebno da se u slučaju opasnosti može njime sigurno upravljati.

Članak 46.

Privezom plovila uz obalu ili uz bok drugoga plovila, posada mora postaviti siguran prilaz za ulazak na plovilo i silazak s njega.

Sredstvo prilaza mora biti pristupačno i mora odgovarati svojoj namjeni.

Za plovila namjenjena prijevozu putnika sredstvo prilaza mora biti osigurano obostranim rukohvatima visine ne manje od 1,0 m.

Ako se za pristup na brod koristi brodski siz ispod njega mora biti razapeta zaštitna mreža. Pokraj siza mora biti postavljen pojas za spašavanje s konopom.

Pristup i sredstvo prilaza noću moraju biti dovoljno osvijetljeni.

Članak 47.

Ulazak na plovilo i silazak s plovila, mora se obavljati isključivo uporabom postavljenog prilaza.

Članak 48.

Tijekom boravka plovila u luci, osim članovima posade i osobama kojima to izričito odobri zapovjednik, dozvoljen je pristup plovilu i ovlaštenim osobama državnih tijela.

Iznimno, zbog sigurnosti ili potrebe hitnog premještanja plovila, na njega mogu pristupiti i druge osobe koje za to ovlasti Lučka uprava i/ili kapetanija.

Članak 49.

Plovilo privezano u luci, osim u slučaju opasnosti, smije koristiti brodsku sirenu samo po prethodnom odobrenju kapetanije.

POSTUPAK U SLUČAJU NEZGODE

Članak 50.

Tijekom boravka plovila u luci zapovjednik plovila je dužan poduzeti sve mjere radi spriječavanja ugrožavanja sigurnosti ljudi, plovila, i stvari na plovilu, odnosno spriječavanja onečišćenja okoliša.

Članak 51.

U slučaju štete koju je plovilo počinilo luci, operativnim obalama ili uređajima u luci, ili u slučaju šteta na plovilu počinjenih radnjama ovlaštenog djelatnika luke zapovjednik je dužan prijaviti havariju kapetaniji.

Štetu počinjenu luci ili uređajima luke zapovjednik plovila, brodar ili njihov ovlašteni zastupnik, dužan je namiriti ili pružiti jamstvo u visini procijenjene štete prije isplovljenja.

Članak 52.

Zapetljavanje propelera, sidra, udar, sudar, prodor vode, nasukavanje ili potapanje plovila u luci zapovjednik mora odmah prijaviti ovlaštenom djelatniku luke i kapetaniji.

Članak 53.

U slučaju požara ili eksplozije plovila u luci, zapovjednik, član posade i/ili ovlašteni djelatnik luke dužani su odmah pozvati profesionalnu vatrogasnu postrojbu Mali Lošinj na telefon 00385 51 231 448, tel. broj 112. ili 9155 i o događaju izvjestiti kapetaniju.

Do dolaska vatrogasaca posada plovila i ovlašteni djelatnik luke moraju poduzeti sve moguće radnje kako bi se smanjila nastala šteta i ugasio požar.

Članak 54.

Kada za vrijeme boravka plovila u luci, dođe do prijetnje za osobnu sigurnost, fizičkog napada na člana posade ili drugu osobu, krađe, razbojstva ili nekog drugog ugrožavanja osobne sigurnosti ili rizik oštećivanja imovine i plovila, zapovjednik i/ili članovi posade dužni su odmah obavijestiti policijsku postaju na telefon broj 00385 51 231 822, ili broj 112.

O događaju se mora odmah obavijestiti ovlaštenog djelatnika luke i kapetaniju.

Članak 55.

Nastupi li na plovilu vezanom u luci teža povreda ili iznenadna teška bolest člana posade ili neke druge osobe, zapovjednik je dužan odmah nazvati dežurnu službu hitne medicinske pomoći malološinjskog doma zdravlja telefon 00385 51 231 824 ili broj 112.

O događaju se mora odmah obavijestiti ovlaštenog djelatnika luke, kapetaniju i policiju.

NADOLAZAK NEVREMENA

Članak 56.

Prilikom nadolaska nevremena (oluja, vjetar, valovi), posebno iz I kvadranta (bura), zapovjednik plovila koji se nalazi na vezu ili na sidru u luci mora dovoljno pojačati vezove plovila odnosno povečati broj sidara, a ukoliko je to potrebno, mora isploviti u sigurnu luku zakloništa.

Plovilo privezano u četverovez mora se odmah udaljiti najmanje 1,5 m od ruba operativne obale, a po naređenju kapetanije mora isploviti iz luke ili se skloniti u zavjetrinu.

Članak 57.

U slučaju nailaska nepovoljnih vremenskih prilika ovlašteni djelatnik luke dužan je poduzeti pravovremene i učinkovite radnje radi spriječavanja ugrožavanja osoba i spriječavanja materijalne štete na uređajima i opreme luke, kao i na spriječavanju onečišćenja mora i obale.

Članak 58.

Prognozu vremena kao i upozorenje za nadolazak nevremena redovito, svakoga dana najkasnije do 08:30 sati, objavljuje Lučka uprava na istaknutom, dostupnom i vidljivom mjestu.

POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Ljetno radno vrijeme ureda Lučke uprave, od 15.05. do 15.10. u godini je od 07:00 do 15:00 sati. Dežurstvo na UKV RTF postaji CH 16/9 od 7:00 do 22:00 sati.

Zimsko radno vrijeme ureda Lučke uprave, od 16.10. do 14.05. u godini je od 08:00 do 12:00 sati. Dežurstvo na UKV RTF postaji CH 16/9 od 7:00 do 22:00 sati.

Ljetno radno vrijeme ureda ovlaštenika koncesije, od 15.05. do 15.10. u godini je od 07:00 do 22:00 sati. Dežurstvo na UKV RTF postaji CH 16/9 od 7:00 do 22:00 sati.

Zimsko radno vrijeme ureda ovlaštenika koncesije, od 16.10. do 14.05. u godini je od 08:00 do 12:00 sati. Dežurstvo na UKV RTF postaji CH 16/9 od 7:00 do 22:00 sati.

Ljetno radno vrijeme ureda kapetanije, od 15.05. do 15.10. u godini je od 07:00 do 15:00 sati. Dežurstvo na UKV RTF postaji CH 16/9 od 7:00 do 22:00 sati.

Zimsko radno vrijeme ureda kapetanije, od 16.10. do 14.05. u godini je od 08:00 do 12:00 sati.

Nakon završetka radnog vremena ureda, subotom, nedjeljom i blagdanom, u slučaju potrebe zapovjednik plovila i članovi posade mogu se obratiti dežurnom djelatniku CMIO-a na telefon br. 00385 51 231 007; broj 00385 51 214 031, broj 00385 51 231 822, broj broj 9155 ili broj 112, i putem UKV-RTF radio postaje kanal 16/10 CENTAR LOŠINJ i 16/24 RIJEKARADIO.

Članak 60.

Lučka uprava ne odgovara za nezgode ili štete, nastale članovima posade, drugim osobama ili plovilima, u koliko se nisu pridržavali odredbi ovog Pravilnika ili ako je do nezgode ili štete došlo uslijed djelovanja više sile ili mogućeg djelovanja trećih osoba.

Članak 61.

Ovaj pravilnik kojega je odobrila i ovjerila Lučka kapetanija Rijeka svojom sugasnošću klasa br. ................................ ur.broj: .................................. od ....................... 2005 godine, stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploći Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj Županijska lučka uprava Mali Lošinj
Ravnatelj: Predsjednik UV:
Gracijano Petrinić Željko Magazin

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.