Županijska lučka uprava Mali Lošinj
County Port Authority Mali Losinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja Lučkom upravom. Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj čine:

Predsjednik: 

 • Loris Rak, predstavnik osnivača​​​

Članovi: 

 • Dejan Nekić, predstavnik osnivača
 • Branko Domac, predstavnik osnivača
 • Marko Satalić, predstavnik nadležne lučke kapetanije
 • Elvis Živković, predstavnik koncesionara

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće:

 • donosi godišnji program rada i plana razvoja luka koji obuhvaća financijski plan luka, na prijedlog ravnatelja;
 • donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica lučke poslovne politike,
 • odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa i plana razvoja luke kojeg podnosi ravnatelj i dostavlja ga osnivaču;
 • odlučuje o namjeri davanja koncesije, o davanju koncesija te o prestanku koncesija, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju koncesije;
 • odobrava izvještaj o izvršenju koncesija;
 • donosi lučke tarife;
 • odlučuje o opsegu i organizaciji stručno-tehničkih službi te o sklapanju ugovora o radu i visini naknade, odnosno plaće predsjednika i po potrebi članova Upravnog vijeća, ravnatelja i stručno-tehničkog osoblja;
 • donosi Statut Lučke uprave;
 • donosi opće akte kojima se uređuje red u luci i uvjeti korištenja lukama;
 • imenuje i razrješava ravnatelja;
 • utvrđuje lučke uzance,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Zakonom, Odlukom o osnivanju ili ovim Statutom županijske lučke uprave Mali Lošinj

Upravno vijeće ima pet članova od kojih dva člana i predsjednika imenuje Župan, jednog člana imenuje ministar nadležan za poslove pomorstva iz redova lučke kapetanije na čijem području je sjedište Lučke uprave, a jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije koji imaju koncesiju na području Lučke uprave. Mandat članovima Upravnog vijeća je četiri godine i započinje danom konstituiranja Upravnog vijeća. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za predsjednika odnosno člana Upravnog vijeća.

Član Upravnog vijeća ima pravo i dužnost:

 • prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća;
 • postavljati pitanja i predlagati teme za sjednice Upravnog vijeća iz područja njegovog djelokruga rada i ostalih područja značajnih za rad Županijske lučke uprave Mali Lošinj
 • raspravljati i iznositi svoja stajališta o svim pitanjima koja se stave na dnevni red sjednice;
 • sudjelovati u radu privremenih, odnosno stalnih radna tijela za stručnu obradu i praćenje pojedinih zadataka iz nadležnosti Upravnog vijeća;
 • obavljati poslove koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Upravno vijeće;
 • postavljati pitanja o svim aktivnostima Lučke uprave;
 • sudjelovati u svim aktivnostima Upravnog vijeća;
 • ima pravo koristiti stručne, administrativne i tehničke usluge Lučke uprave radi obavljanja poslova iz nadležnosti Upravnog vijeća;
 • dužan je čuvati podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti, a koje su Statutom, općim aktom Lučke uprave ili posebnim propisom označeni kao tajni.

Upravno vijeće odlučuje na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Upravno vijeće može osnivati privremena ili stalna radna tijela za stručnu obradu i praćenje pojedinih zadataka iz svoje nadležnosti. Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se njegov sastav, djelokrug i druga pitanja značajna za rad toga tijela.

Županijska skupština može raspustiti Upravno vijeće na prijedlog Župana:

 • ako ne donese godišnji program i plan razvoja luke,
 • ako godišnji program i plan razvoja luka ne budu prihvaćeni ili se ne ostvaruju,
 • u drugim naročito opravdanim slučajevima.

PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Predsjednik Upravnog vijeća ima sva prava i obveze člana Upravnog vijeća. Pored prava i obveza koje ima kao član Upravnog vijeća, predsjednik Upravnog vijeća ujedno ostvaruje i dodatna prava i obveze propisane odredbama Statuta i ovog Poslovnika o radu upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

Predsjednik Upravnog vijeća:

 • predstavlja Upravno vijeće;
 • zastupa Lučku upravu prema ravnatelju;
 • saziva sjednice Upravnog vijeća i utvrđuje prijedlog dnevnog reda;
 • predsjedava sjednicama Upravnog vijeća;
 • formira prijedloge akata;
 • utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja;
 • potpisuje akte Upravnog vijeća;
 • brine o provedbi ovog Poslovnika;
 • brine o ostvarivanju prava i obveza članova Upravnog vijeća;
 • brine o javnosti rada Upravnog vijeća;
 • obavlja ostale poslove koje mu povjeri Upravno vijeće iz svoje nadležnosti.

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.

Midas