Županijska lučka uprava Mali Lošinj
County Port Authority Mali Losinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

Na temelju ĉlanka 54. stavka 1. toĉke 8. i ĉlanka 84. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 141/06, 38/09) i odredbe ĉlanka 3. stavak 2. i ĉlanka 83. Pravilnika o naĉinu odrţavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN br. 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12) i ĉlanka 16. Statuta Županijske luĉke uprave Mali Lošinj, odlukom Upravnog vijeća, Upravno vijeće Županijske luĉke uprave Mali Lošinj na svojoj 2-14 sjednici održanoj dana 11. ožujka 2014. godine donosi slijedeći

 

P R A V I L N I K
O NAĈINU ODRŢAVANJA REDA U
LUKAMA LOKALNOG ZNAĈAJA
I UVJETIMA NJIHOVOG KORIŠTENJA NA PODRUĈJU
ŢUPANIJSKE LUĈKE UPRAVE MALI LOŠINJ
I. TEMELJNE ODREDBE

Ĉlanak 1.
Ovim Pravilnikom Ţupanijska luĉka uprava Mali Lošinj (u daljnjem tekstu; Luĉka uprava) propisuje red u lukama lokalnog znaĉaja pod svojom nadleţnosti, namjenu pojedinih dijelova luke, uvjete korištenja luka, postupak javljanja, naĉine uplovljavanja, pristajanja, vezivanja, premještanja, sidrenja i isplovljavanja pomorskih objekata, naĉin kontrole nad obavljanjem tih radnji i ostale radnje i djelovanja vezane za provoĊenje reda u luci.
a) Luke lokalnog značaja pod upravljanjem Lučke uprave

Ĉlanak 2.
(1) Temeljem Naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na podruĉju Primorsko-goranske ţupanije (NN br. 32/2011, 117/2012), luke lokalnog znaĉaja pod upravljanjem Luĉke uprave Mali Lošinj su:
1. luka Ćunski-Artatore (Mali Lošinj)
2. luka Baldarka
3. luka Zela-Koromaĉna (Belej),
4. luka Ĉikat,
5. luka Ilovik,
6. luka Jadrišćica,
7. luka Maraĉol (Unije),
8. luka Nerezine,
9. luka Rapoća-Ufratar (Mali Lošinj),
10. luka Osor,
11. luka Osor-Bijar (Mali Lošinj),
12. luka Rovenska,
13. luka Srakane Vele,
14. luka Susak,
15. luka Sv.Jakov-Studenac (Mali Lošinj),
16. luka Sv.Martin,
17. luka Punta Kriţa-Ul (Mali Lošinj),
18 luka Unije,
19. luka Veli Lošinj.


(2) Granice luĉkih podruĉja prikazane su u grafiĉkom dijelu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1-1 do 19-3).
b) Primjena pozitivnih propisa na području luke

Ĉlanak 3.
Pored odredbi ovog Pravilnika na podruĉju luke primjenjuju se i odredbe propisa o sigurnosti plovidbe, zaštiti mora i obale od oneĉišćenja, te sigurnosni, carinski, zdravstveni, veterinarski, fitopatološki i drugi propisi.

Ĉlanak 4.
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuje se na cijelom prostoru luka navedenih u ĉl. 2. ovog Pravilnika, kojima upravlja Luĉka uprava ili od Luĉke uprave ovlašteni koncesionar.

Ĉlanak 5.
Red u lukama pod nadleţnosti Luĉke uprave provodi ovlašteni djelatnik Luĉke uprave ili od Luĉke uprave ovlašteni koncesionar.

Ĉlanak 6.
Luku za javni promet moţe koristiti svaka pravna i fiziĉka osoba pod jednakim uvjetima ispunjenja svih pretpostavki za korištenje luke, a naroĉito:
1. da luka nije zakrĉena,
2. da se plati luĉka pristojba i naknada za druge usluge,
3. da se luĉka manipulacija moţe obaviti u roku,
4. da stoje na raspolaganju potrebni ureĊaji i mehanizacija,
5. da se poštuju odredbe ovog Pravilnika, kao i svi ostali propisani uvjeti.

Ĉlanak 7.
(1) Zapovjednik broda ili voditelj brodice, duţan je tijekom boravka plovnog objekta na podruĉju luka kojima upravlja Luĉka uprava pridrţavati se odredbi ovog Pravilnika.
(2) U sluĉaju dvojbe upute za primjenu i provedbu ovog Pravilnika i njegovo tumaĉenje zapovjedniku plovnog objekta i/ili brodaru daje ovlašteni predstavnik Luĉke uprave ili koncesionara.

c) Subjekti koji djeluju na lučkom području

Ĉlanak 8.
Na podruĉju luka luka lokalnog znaĉaja iz ĉlanka 2. ovog Pravilnika djeluju slijedeći subjekti:
1. Županijska lučka uprava Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Luĉka uprava) upravlja luĉkim podruĉjem i provodi red u luci sukladno Pomorskom zakoniku, Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim podzakonskim aktima;
2. Lučka kapetanija Rijeka-Ispostava Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Kapetanija) obavlja nadzor nad provoĊenjem reda u lukama i nadzor nad sigurnošću plovidbe u lukama;
3. Koncesionar je pravna ili fiziĉka osoba koja na osnovi ugovora o koncesiji zakljuĉenog s Luĉkom upravom koristi pomorsko dobro za obavljanje gospodarske djelatnosti;
4. Ovlašteni predstavnik luke je ravnatelj Luĉke uprave ili osoba koju on u pojedinom sluĉaju izriĉito ovlasti, odnosno odgovorna osoba imenovana od ovlaštenika koncesije;
5. Lučki redar je osoba ovlaštena od ravnatelja Luĉke uprave ili odgovorne osobe koncesionara a koja se bavi privezom-odvezom plovnih objekata i drugim operativnim poslovima u luci;

Ĉlanak 9.
Pojedini izrazi za potrebe ovog Pravilnika imaju sljedeće znaĉenje: -operativni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za privez plovila u javnom pomorskom prometu, plovila za povremeni prijevoz putnika, teretnih plovila i ostalih plovnih objekata i ribarskih plovila kada obavljaju djelatnost ukrcaja i iskrcaja - komunalni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za stalni vez plovnog objekta ĉiji vlasnik ima prebivalište na podruĉju jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt preteţito boravi na tom podruĉju i upisan je u upisnik brodova nadleţne luĉke kapetanije ili oĉevidnik brodica nadleţne luĉke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zakljuĉuje ugovor o stalnom vezu s luĉkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti - nautički dio luke je dio luke namijenjen za privez nautiĉkih plovila. - stalni vez je vez na komunalnom dijelu luke za korištenje kojeg se zakljuĉuje ugovor s luĉkom upravom na minimalno mjesec dana - dnevni ili tranzitni vez je vez na nautiĉkom dijelu luke - zimovanjem u luci se smatra neprekinuti boravak plovila izvan nautiĉke sezone u luci na temelju sklopljenog ugovora o zimovanju s luĉkom upravom - privezište je izdvojeno luĉko podruĉje koje je opremljeno za sigurno vezanje plovila - sidrište luke je dio morskog akvatorija namijenjen za sigurno sidrenje i koji moţe biti opremljen napravama za vez ili bez naprava.
-plovilo je brod, jahta ili brodica
-dužina plovila je duţina preko svega
-sidrenje je sidrenje uporabom sidrenog sustava broda ili brodice
-naprava za sidrenje je sustav uĉvršćen za dno koji sluţi za privez plovila u ĉetverovez (mooring, korpomorto)
-osobe susvi ljudi na plovilu, neovisno o njihovoj dobi.

 

II. PODIJELA LUĈKOG PODRUĈJA

Ĉlanak 10.
Luĉko podruĉje luka iz ĉlanka 2. ovog Pravilnika rasporeĊeno je na ĉetiri dijela i to:
1. operativno luĉko podruĉje,
2. komunalno luĉko podruĉje,
3. nautiĉko luĉko podruĉje, i
4. sidrište.

 

III. NAMJENA LUĈKIH PODRUĈJA

Ĉlanak 11.
(1) Luke iz ĉl. 2. ovog Pravilnika su namijenjene za cjelogodišnji javni promet brodova, jahti i brodica koje saobraćaju izmeĊu hrvatskih luka.


(2) Luĉko podruĉje luka otvorenih za javni promet obuhvaća sve luĉke bazene, privezišta i sidrišta luke koji ĉine funkcionalnu luĉku cjelinu.

a) Raspored luĉkih podruĉja

Ĉlanak 12.
(1) Luka Ćunski-Artatore, Mali Lošinj (φ = 44º 39,6’ N; λ = 014º 24,2’ E) je luka za privez brodica koja ima dva betonska mulićai to;
- mulić A, duţine 13 metara, širine 1,2 metara, dubine 2,5 metara, i
- mulić B,duţine 20 metara, širine 4 metra, dubine 2,5 metara.


(2) Operativno luĉko podruĉje A ima jednu izgraĊenu obalusa 5 vezova (A1 do A5) za pristajanje 5 brodicau ĉetverovezu. Uz obalu nije dozvoljen privez brodica ĉija duţina prelazi 10 metara.


(3) Komunalno luĉko podruĉje B ima 6 vezova-ĉetverovez (B1 do B6) na zapadnom dijelu gata B za brodice ĉija duţine ne prelazi 8 metara.

Ĉlanak 13.
(1) Luka Baldarka, Mali Lošinj (φ = 44º 31,8’ N; λ = 014º 29,4’ E) se nalazi u istoimenoj uvali dobro zaklonjena kamenim gatom duţine 35 metara, širine 7 metara, dubine uz gat su 3 metra na glavi gata, a na udaljenosti od jedne trećine duţine od korijena gata dubina je manja od 1 metar. Namijenjena je privezu plovila za sport, razonodu i rekreaciju.


(2) Operativno luĉko podruĉje ĉini 18 metara izgraĊenesjeverneobaleod glave kamenog gata (A ).
Uz obalu nije dozvoljen privez plovila ĉija duţina prelazi 15 metara.

(3) Komunalno luĉko podruĉje se sastoji od10 vezova za ĉetverovez plovila uz juţnu obalu gata A i 8 stalnih vezova (B1-B8), ĉetverovez brodica u zaklonjenom luĉkom podruĉju B.

(4)Nautiĉko luĉko podruĉje za ukrcaj/iskrcaj osoba na plutajućim pontonima je privezište C kapaciteta 9 dnevnih i tranzitnih vezova (C1-C9) plovila.Privezište je duţine 20 metara, širine 1,5 metara, dubine 2,5 metra.Uz obalu nije dozvoljen privez plovila ĉija duţina prelazi 14 metara.

Ĉlanak 14.
(1) Luka Zela-Koromaĉna, Belej (φ = 44º 31,8’ N; λ = 014º 29,4’ E) se nalazi unutar lukobrana na ĉijoj je glavi svjetionik. IzgraĊeni zaštićeni dio obale je duţine 30 metara, širine 3 metra, dubine 0,5 metara do 2,5 metra. Namijenjena je privezu brodica za sport, razonodu i rekreaciju.


(2) Operativni dio luĉkog podruĉja za 2 veza-ĉetverovezĉini 8 metara obale od glave prema korijenu mula.
Uz obalu nije dozvoljen privezbrodice ĉija duţina prelazi 8 metara.


(3) Komunalno luĉko podruĉje ĉini 15 vezova-ĉetverovezza brodice ĉija duţina ne prelazi 8 metara.

Ĉlanak 15.
(1) Luka Ĉikat (φ = 44º 31,7’ N; λ = 014º 26,8’ E) ima jedan kameni gat duţine 20 metara, širine 6 metara, dubine uz gat su 3 metra na glavi gata a 10 metara od korijena gata dubina je manja od 1 metar. Luka je namijenjena privezu brodica za sport, razonodu i rekreaciju.


(2) Operativno luĉko podruĉje ĉine obale izgraĊenog kamenog gata i to:
1. privezno mjesto br. 1 na istoĉnoj obale A i
2. privezno mjesto br. 2 na zapadnoj obali B.
Uz obalu nije dozvoljen privezplovila ĉija duţina prelazi 14 metara.
Obala se smije koristit samo dok traje ukrcaj-iskrcaj osoba.

Ĉlanak 16.
(1) Luka Ilovik (φ = 44º 27,8’ N; λ = 014º 33,0’ E) je putniĉka luka s izgraĊenim betonskim obalama gata u obliku slova L i svjetionikom. Veći krak (A1-A2) je okomit na obalu, duţine 70 metara, širine 6 metara, s dubinama 4 metra na glavi gata do 0,5 metara u korijenu gata.Manji krak (A3-A4) je paralelan s obalom duţine 45 metara, širine 5 metara, dubina 4 metra.Luĉko podruĉje obuhvaća i izgraĊene obale zapadne luĉice B, te muliće i obale koji prate šetnicu naselja, odnosno podruĉje C kao i pripadajući akvatorij.


(2) Operativno luĉko podruĉje A se sastoji od 4izgraĊene obale i to:
1. Sjeverozapadna obala A1, vez broj 1.
Uz obalu nije dozvoljen privez broda ĉija duţina prelazi 50 metara.
2. Jugoistoĉna obala A2, vez br 2; za boĉni privez plovila ĉija duţina ne prelazi 15 metara ili 15 vezova (A2-1 do A2-15) za plovila u ĉetverovezu na luĉkim napravama za sidrenje.
Uz obalu nije dozvoljen privez plovila ĉija duţina prelazi 14 metara.
3. Sjeveroistoĉna obala A3, vez broj 3.
Uz obalu nije dozvoljen privez broda ĉija duţina prelazi 40 metara.
4. Jugozapadna obala A4, vez broj 4.
Uz obalu nije dozvoljen privez broda ĉija duţina prelazi 25 metara.


(3) Komunalni dio luke se sastoji od 90 oznaĉenih mjesta za ĉetverovez brodica uz obale i muliće luĉkog podruĉja B i C razliĉite veliĉine i oblika povezanih obalnim zidovima, ukupne duţine obala oko 400 metara.


(4). Nautiĉki dio luke obuhvaća: 1. Istoĉna obala valobrana luĉice, vezovi od broja B1 do B8 za ĉetverovez brodica. Obala je duţine 30 m, širine 4 m, dubine 1,5 metara. Uz obalu nije dozvoljen privez plovila ĉija duţina prelazi 12 metara.
2. Sjeverozapadna obala postojećeg platoa isturene zgrade u jugoistoĉnom dijelu luĉkog podruĉja, vezovi od broja C1 do C6 za ĉetverovezbrodica ĉija duţina ne prelazi 7 metara. Obala je duţine 35 metara, širine 3 metra i dubine 1,5 metara.

Ĉlanak 17.
(1) Luka Jadrišćica (φ = 44º 36,8’ N; λ = 014º 30,4’ E) ima lukobran na ĉijoj je glavi svjetioniki jednu izgraĊenu obaluĉija je duţina 27 metara, širina 2 metra, dubine uz operativnu obalu su 3 metra na glavi gata, a od polovine do korijena gata dubina je manja od 1 metar i sidrište na plutaĉama. Namijenjena je privezu plovila za sport, razonodu i rekreaciju.


(2) Operativno luĉko podruĉje se sastoji od izgraĊene obale na sjeverozapadnoj strani lukobrana za privez jednog brodaĉija duţina ne prelazi 13 metara ili za 4 manja plovila u ĉetverovezu (A1 do A4). Uz obalu nije dozvoljen privez brodice ĉija duţina prelazi 13 metara.


(3) Nautiĉki dio luke se stoji od 12 priveznih mjesta na plutaĉama (P1 do P12) za plovila ĉija duţina nije veća od 15 metara.

Ĉlanak 18.
(1) Luka Maraĉol, Unije,(φ = 44º 38,7’ N; λ = 014º 15,2’ E) ima jednu izgraĊenuobalu duţine 20 metara, širina 4 m, dubina na glavi 3 metra, a na polovini mula dubina je manja od 1 metar.
(2) Operativno luĉko podruĉje ima jednu obalu za brodicu ĉija duţina ne prelazi 10 metara.

Ĉlanak 19.
(1) Luka Nerezine (φ = 44º 39,6’ N; λ = 014º 24,2’ E) je putniĉka luka sa svjetionikom, zaštićena s dva kamena lukobrana.


(2) Operativni dio luĉkog podruĉja ĉine 3 operativne obale i to:
1. Operativna obala A, vez br. 1, za privez lijevim bokom na unutarnjoj strani istoĉnog dijela lukobrana, za putniĉki brod duţine manje od 25 metara. Obala je duţine 40 metara, širina 4 metra, dubina na glavi gata 3,5 metara, a na udaljenosti 3 m od korijena gata dubina je 1,0 metar.
2. Zaštitni gat B-zapad s 2 operativne obale, vez br. 2 i vez br. 3, za plovila ĉija duţina ne prelazi 23 metara. Duţina obala je 25 metara, dubina na glavi gata 3,5 m, a na udaljenosti 2 metra od korijena gata dubina je 0,5 metara.
Prioritet privezaimaju plovila za prijevoz putnika.

(3) Komunalno luĉko podruĉje u zaštićenom juţnom i jugozapadnom dijelu luke sastoji se od 25 mjesta za ĉetverovez brodica (CK1-CK25), uz jugozapadnu obalu C luĉkog podruĉja.

(4) Nautiĉko luĉko podruĉje sastoji se od jugoistoĉne izgraĊene obale C koja prati šetnicu mjesta i obale dva gataza pivez30 plovila u ĉetverovezu(C1-C30) ĉija duţina ne prelazi 15 metara. Duţina obala je oko 270 metara, dubine od 1 do 3 metra.

Ĉlanak 20.
(1) Luka Rapoća-Ufratar,(φ = 44º 39,9’ N; λ = 014º 23,9’ E)je lukobranima zaštićena istoimena uvalica u Nerezinama. Namijenjena je ĉetverovezu brodica.

(2) Operativni dio luĉkog podruĉja se sastoji od obale za 10 priveznih mjesta (A1 do A10), ĉetverovez brodica ĉija duţina ne prelazi 7 metara. Obala je ukupne duţine 30 metara, širine 2 metra, dubine 1 metar.
Prioritet priveza imaju plovila za sport, razonodu ili rekreaciju.

(3) Komunalni dio luĉkog podruĉja ima 43 mjesta (B1-B43) za ĉetverovez brodica u zaklonjenom dijelu luĉkog podruĉja B.

Ĉlanak 21.
(1) Luka Osor (φ = 44º 41,6’ N; λ = 014º 23,8’ E) se sastoji od tri luĉka podruĉja razliĉite namjene i to:
1. Zapadni dio luĉkog podruĉja A, (Osor1) za putniĉke brodove.
2. Kanal Osor, obala B, plovni put namijenjen je povezivanju Lošinjskog kanala, (Kvarnerića) i Kvarnera za plovila ĉiji gaz ne prelazi 2 metra.
3. Istoĉni dio luĉkog podruĉja C, (Osor 2), namijenjen plovilima za sport, razonodu i rekreaciju.

(2) Operativno luĉko podruĉje ĉini zapadna operativna obala A1 (Osor 1), za brod ĉija duţina ne prelazi 40 metara. Obala sa svjetionikom na zapadnoj strani rive je duţine 45 metara, širine 4 metra, dubine uz obalu su 3,5 metara.
Prioritet priveza imaju plovila za prijevoz putnika, a zatim teretna i ribarska plovila.

(3) Komunalno luĉko podruĉje ĉini izgraĊena istoĉna obala s dizalicom za dizanje/spuštanje brodica koja prati prometnicu (Osor 2). Ima 60 mjesta (C1-1 do C1-60) za ĉetverovez brodica uz izgraĊenu obalu C1.

(4) Nautiĉko luĉko podruĉje se sastoji od gata i privezište C2 (Osor 2), za 30 plovila (C2-1 do C2-30) ĉija duţina ne prelazi 14 metara, u ĉetverovezu na luĉkim napravama za sidrenje. Obala plutajućih pontona istoĉnog bazena je duţine 120, širine 1,5 metara, dubine 1 do 4 metra.

Ĉlanak 22.
(1) Luka Osor-Bijar, Mali Lošinj, (φ = 44º 41,9’ N; λ = 014º 23,7’ E) smještena je u istoimenoj uvali sa prepoznatljivim svjetionikom. Namijenjena je plovilima za sport, razonodu i rekreaciju.

(2) Operativno luĉko podruĉja sastoji se od dvije operativne obale za pristajanje plovila ĉija duţina ne prelazi 12 metara i to:
1. privezište A, u ĉetverovezu (A1- A29), duţine 100 metara, širine 25 metara, dubine 2,5 metara, i
2. privezište B u ĉetverovezu(B1-B22) uz pasarelu, duţine 75 metara, širine 2 metra, dubine 2 metra.
Prioritet priveza imaju plovila za sport, razonodu ili rekreaciju.

(3)Komunalno luĉko podruĉje Luka Osor-Bijar, 16 mjesta za ĉetverovez brodica unutar luĉice luĉkog podruĉja C.

Ĉlanak 23.

(1) Luka Rovenska (φ = 44º 28,6’ N; λ = 014º 30,4’ E) se sastoji od dva odvojena bazena i to od jugozapadnog bazena (A i B) koji prati obalu naselja i jugozapadne izgraĊene obale lukobrana (C). Namijenjena privezu plovila za sport, razonodu i rekreaciju.

(2) Operativno luĉko podruĉje ĉini jedan vez (A1) na sjeverna strana kamenog gata za jedno plovilo ili 5 priveznih mjesta za plovila u ĉetverovezu ĉija duţina ne prelazi 14 metara; duţina obale je 26 metara, širina 6 metara, dubina 3,0 metara na glavi mula do 1 metar na udaljenosti 5 metara od korijena mula. Površina kopnenog dijela mula na udaljenosti većoj od 1,5 metara od ruba rive, namijenjena je ugostiteljskim sadrţajima.

(3) Komunalno luĉko podruĉje s izvlaĉilištem i nekoliko pasarela prati izgraĊenu obalu naselja, ima 70 mjesta za ĉetverovez (B1-B70) brodica uz obale luĉkog podruĉja B.

(4) Nautiĉko luĉko podruĉje C na zaštićenoj strani lukobrana ima 25 vezova-ĉetverovez (C1-C25), namijenjeno je plovilima ĉija duţina ne prelazi 20 metara; duţina obale je 218 metara, širine 4,5 metara, dubine uz obalu manje od 1 metar.

Ĉlanak 24.
(1) Luka Srakane Vele (φ = 44º 34,6’ N; λ = 014º 19,4’ E) je putniĉka luka s jednim betonskim mulom na ĉijoj se glavi nalazi svjetionik.

(2) Operativno luĉko podruĉje ima 2 operativne obale i to:
1. Jugoistoĉna obala gata,vez br. 1, za brod ĉija duţina ne prelazi 30 metra. Obala je duţine 47 metara, širine 3 metra na glavi, dubine na glavi 3,5 metra a 10 metara od korijena obale dubina pada na 1,5 metara da bi se prema obali naglo smanjila na 0.5 metra.
2. Sjeverozapadna obala gata, vez br. 2, namijenjena je brodovima na kruţnim putovanjima ĉija duţine ne prelazi 22 metra. Obala je duţine 26 m, širine 3 metra na glavi, dubine na glavi 3,5 metra, a u korijenu gata dubina pada na 1,5 metar.

Ĉlanak 25.
(1) Luka Susak (φ = 44º 33,9’ N; λ = 014º 18,7’ E) je putniĉka luka s lukobranom na kojem se nalazi svjetionik, kamenim mulom i izgraĊenim kamenim obalama.

(2) Operativno luĉko podruĉje se sastoji od 4 obale i to:
1. Operativna obala A1, vez br. 1, sa svjetionikom na glavi obale; za privez desnim bokom broda ĉija duţina ne prelazi 45 metara. Obala je duţine 45 metara, širine 3 m, dubina uz obalu su od 3,5 m do 5 metara.
2. Stara unutarnja obala lukobrana A2; vez br. 2 i br. 3, za plovila ĉija duţina ne prelazi 15 metara. Obala je duţine 40 metara od loma na ulazu u luĉicu, širine 3 metra, dubine uz obalu su od 3,5 metra na glavi do 2 metra, na granici s luĉkim podruĉjem za komunalne vezove.
3. Jugoistoĉna operativna obala B1, vez br. 4 i br. 5, ; za pristajanje broda ĉija duţina ne prelazi 23 metra. Obala je duţine 50 metara, širine 3 metra, dubine 3 metra na glavi gata do 1 metar u korijenu gata.
(3) Komunalno luĉko podruĉje se sastoji od 80 mjesta za ĉetverovez brodica uz obale A2, C1 i C2 na unutarnjoj strani lukobrana i jugo-zapadnom dijelu unutarnjeg bazena s izvlaĉilištem, za brodice ĉija duţina ne prelazi 10 metara.
(4)Nautiĉko luĉko podruĉje ĉini 10 vezova-ĉetverovez (B3-1 do B3-10) na zapadnojobaligata B3, za brodice ĉija duţina ne prelazi 10 metara. Obala je duţine 50 metara, širine 3 metra, dubine 3 metra na glavi gata do 1 metar u korijenu gata.

Ĉlanak 26.
(1) Luka Sv.Jakov-Studenac (φ = 44º 38,8’ N; λ = 014º 23,8’ E) je luka u istimenoj uvali namjenjena plovilima za sport, razonodu i rekreaciju.

(2) Operativno luĉko podruĉje se sastoji od privezištaA za ĉetverovez 5 plovila ĉija duţina ne prelazi 14 metara. Privezište je duţine 52 metara, širina 18 metara, dubina 3 metara.

(3) Komunalno luĉko podruĉje s izvlaĉilištem ima 15 mjesta za ĉetverovez brodica na luĉkom podruĉju B.

Ĉlanak 27.
(1) Luka Sv.Martin (φ = 44º 32,0’ N; λ = 014º 29,0’ E) se nalazi u istoimenoj uvali zaštićenoj lukobranom na ĉijoj se glavi nalazi svjetionik. Namijenjena je brodicama za sport, razonodu i rekreaciju.

(2) Operativni dio luĉkog podruĉja ima 2 operativne obale i to:
1. obala A, vez br. 1, na unutarnjoj strani kamenog lukobrana, namijenjena za privez broda ĉija duţina ne prelazi 20 metara. Obala je duţine 30 metara, širina 3 metra, dubine uz obalu su od 2,5 metra na glavi lukobrana do 1 metar u korijenu lukobrana. Prioritet priveza imaju plovila za prijevoz putnika.

(3) Komunalno luĉko podruĉje s navozom ima 50 priveznih mjesta (C1-C50) za ĉetverovez brodica u luĉici i na drugim dijelovima luĉkog podruĉja C.

(4). Nautiĉki dio luĉkog podruĉja je jugozapadna izgraĊena obala B, vezovi B1-B5, namijenjena za ĉetverovez brodicaĉija duţina ne prelazi 10 metara. Obala je duţine 30 metara, širine 2 metra, dubine 1 metar.

Ĉlanak 28.
(1) Luka Punta Kriţa-Ul, Mali Lošinj, (φ = 44º 38,4’ N; λ = 014º 30,2’ E) se nalazi na jugoistoĉnoj strani otoka Cresa u istoimenoj uvali koja je duboko uvuĉena u kopno a namijenjena je privezu brodica.

(2) Operativno luĉko podruĉje A ima 8 priveznih mjesta u ĉetverovezu (A1 do A8), a namijenjeno je brodicama duţine manje od 8 metara. Obale su ukupne duţine 36 metara, širine 1-3 metara, dubine 2 metara.

(3) Komunalno luĉko podruĉje ima 30 mjesta za ĉetverovez brodica na luĉkom podruĉju B za brodice ĉija duţina ne prelazi 8 metara.

Ĉlanak 29.
(1)Luka Unije (φ = 44º 38,3’ N; λ = 014º 14,8’ E) je putniĉka luka naselja Unije, otok Unije,zaklonjena lukobranomĉija duţina je 110 metara, a na ĉijoj se glavi nalazi svjetionik.

(2) Operativno luĉko podruĉje (A) zauzima 60 metara zapadnog dijela zaštićene strane lukobrana i ima dva vezai to:
1. vez br. 1, 30 metara zapadne polovine obale i
2. vez br. 2, 30 metara istoĉne polovine obale,
Obala jenamijenjena brodovima ĉija duţina ne prelazi 50 metara. Široka je 4 metra, a dubine uz obalu su od5 metra na glavi gata do 2,5 metra na udaljenosti 60 metara od glave lukobrana.

(3) Komunalno luĉko podruĉjeBnamijenjeno je privezu-ĉetverovez 20 brodica (B1-B20) a zauzima 50 metara u nastavku operativne obale u smjeru korijena lukobrana za brodice.

Ĉlanak 30.
(1) Luka Veli Lošinj (φ = 44º 31,4’ N; λ = 014º 30,4’ E) je luka izgraĊenih kamenih obalaotvorena prema sjeveroistoku.Operativno podruĉje luke treba napustiti prije nailaska nevremena iz I kvadranta.

(2) Operativno luĉko podruĉje ima 2 obale i to:
1. Istoĉnu obalu A1 sa 2 boĉna veza (br. 1 i br. 2) za brodove ĉija duţina ne prelazi 15 metara. Obala je duţine 40 metara, širine 3 metra, dubine 4 metra na glavi gata do 2 metra u korijenu gata.
Operativnu obalu A1 ne smije koristiti brod ĉija duţina prelazi 30 metara.
2. Juţna obala A2 sa 3 boĉna veza (br. 3, br. 4 i br. 5) za plovila ĉija duţina ne prelazi 14 metara. Obala je duţine 60 metara i 25 metara sjeverne strane zaštitnog mulića nakon loma obale; širina 2,5 metara, dubina 2 metra.
Operativnu obalu A2 ne smije koristiti brod ĉija duţina prelazi 20 metara.

(3) Komunalno luĉko podruĉje B u zaklonjenoj gradskoj luĉici ima 48 mjesta za ĉetverovez brodica (B1 – B40).

b) Sidrište

Ĉlanak 31.
(1) Unutar luĉkog podruĉja luka iz ĉlanka 2. ovog Pravilnika nema prostora namijenjenog za sidrenje.

(2) U sluĉaju nedostatka slobodnih priveznih mjesta u luci plovni objekti mogu sidriti van luĉkog podruĉja, na mjestima gdje sidrenje nije zabranjeno odnosno, na udaljenost ne manjoj od 150 metara od obale ili u obliţnjim zaklonjenim uvalama.

 

IV. NAJAVE I PRIJAVE DOLASKA BRODA

Ĉlanak 32.
(1) Najavu dolaska broda obavlja zapovjednik broda ili njegov agent Luĉkoj upravi odnosno ovlaštenom koncesionaru 48 sati prije predviĊenog dolaska.

(2) Prilikom dolaska/odlaska brod mora postupati sukladno odredbama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o naĉinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN br. 70/2013).

(3) Vezu s ovlaštenim predstavnikom luke moţe se uspostaviti putem pomorske UKV radio-telefonske postaje na kanalu 9, s pozivnim znakom “Luĉka uprava Mali Lošinj” (Mali Lošinj Port authority), na telefon 00385 51 232 020, fax 051 520 309, mob. 098 415 400, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. .

 

V. POSTUPAK JAVLJANJA I NAĈINI UPLOVLJAVANJA

Ĉlanak 33.
(1) Brodovi, jahte i brodice ne smiju uplovljavati u luke iz ĉlanka 2. ovog Pravilnika direktno iz inozemstva.

(2) Zapovjednik broda, ĉlanovi posade broda, osoba koja upravlja brodicom ili jahtom i ĉlanovi posade brodice ili jahte moraju u plovidbi primjenjivati pravila plovidbe, zaštite mora od oneĉišćenja, te signale i oznake sukladno vaţećim zakonskim propisima.

(3) Brodovi uspostavljaju vezu sa Kapetanijom putem pomorske UKV radio-telefonske postaje na kanalu 10.

(4) Zapovjednik broda duţan je najaviti Luĉkoj upravi ili koncesionaru toĉno vrijeme dolaska na sidrište 2 sata prije dolaska broda.

(5) Luĉka uprava ili ovlašteni koncesionar nakon najave toĉnog vremena dolaska broda u luku, duţna je obavijestiti zapovjednika broda o mjestu i naĉinu sidrenja ili priveza.

a) Manevar broda u luci i dodjela veza

Ĉlanak 34.
(1) Plovni objekti koji ulaze u luku ne smiju ometati manevar brodovima i brodicama koji izlaze iz luke.

(2) Brodovi i brodice kad dolaze u luku odnosno kad odlaze iz luke, te za vrijeme plovidbe u luci, ne smiju ploviti brzinom većom od 3 ĉvora.

(3) Zapovjednik broda, jahte odnosno voditelj brodice prilikom uplovljavanja odnosno isplovljenja u ili iz luke moraju se pridrţavati desne strane shodno odredbama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te naĉinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (NN br. 79/2013.).

Ĉlanak 35.
(1) Vezovi broda odnosno brodice u luci ne smiju ometati plovidbu drugih brodova i brodica ni kretanje osoba i vozila po obali luĉkog podruĉja.

(2) Vezovi u luci dodjeljuju se plovnim objektima po odluci Luĉke uprave ili ovlaštenog koncesionara.

(3) Ovisno o namjeni i veliĉini plovnog objekta luĉki redar moţe odrediti mjesto za privez uz operativnu obalu, ĉetverovez ili uz bok drugog plovnog objekta u luci.

(4) Luĉka uprava ili ovlašteni koncesionar moţe, iz razloga funkcionalne upotrebe operativnih obala i priveznih mjesta te radi sigurnosti plovnog objekta i luke, zatraţiti od plovnog objekta premještanje na drugi vez ili sidrište.
Zapovjednik broda ili voditelj brodice je obvezan postupiti prema traţenju Luĉke uprave ili koncesionara i izmjestiti plovni objekt o trošku plovnog objekta.

b) Naĉin priveza plovnih objekata uslijed izvanrednih okolnosti

Ĉlanak 36.
(1) Luĉka uprava ili ovlašteni koncesionar duţan je omogućiti brodu odnosno brodici prvenstvo priveza u luci kada su ugroţeni ljudski ţivoti ili sigurnost plovidbe.

(2) Prvenstvo priveza uz obalu u luci imaju brodovi odnosno brodice koji prevoze putnike i brodovi redovnih linija s objavljenim redom plovidbe.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog ĉlanka, ako odreĊeni brod odnosno brodica zbog posebnih razloga mora dobiti prednost (havarija broda ili brodice, lako pokvarljivi tereti i sl.) moţe se odrediti drugaĉiji red prvenstva priveza brodova i brodica.

c) Oduzimanje dodijeljenog veza

Ĉlanak 37.
Brodu ili brodici se moţe oduzeti dodijeljeni vez, ako se utvrdi da ga brod ili brodica nije poĉeo koristiti pod dogovorenim uvjetima ili ako zapovjednik, voditelj brodice ili brodar plovnog objekta izriĉito odbije dodijeljeni vez.

d) Zabrana ulaska/izlaska broda u luku i iz luke

Ĉlanak 38.
(1) Kapetanija moţe zabraniti ulazak ili izlazak plovnih objekata u/iz luke i/ili obustaviti trgovaĉke operacije u sluĉaju vremenskih nepogoda ili drugih opasnosti po ţivot i imovinu u luci.

(2) Luĉka uprava odnosno ovlašteni koncesionar će o okolnostima iz stavka 1. ovog ĉlanka obavijestiti sve plovne objekte u luci.

e) Siguran vez

Ĉlanak 39.
(1) Sigurnim vezom smatra se mjesto dovoljne duljine, visine i dubine na kojoj brod, jahta ili brodica sigurno pluta u uobiĉajenim vremenskim uvjetima.

(2) Sigurnim vezom smatra se i vez plovnog objekta koji je udaljen od obale uporabom odgovarajućih sredstava.

f) Obavljanje djelatnosti priveza i odveza brodova

Ĉlanak 40.
(1) Privez i odvez plovila i druge usluge obavljaju luĉki redari Luĉke uprave ili trgovaĉkog društva, na temelju dodijeljene koncesije.

(2) Plovila koja dolaze i odlaze iz luke moraju koristiti usluge luĉkih redara.

(3) Luĉki redari moraju na odjeći imati istaknutu prepoznatljivu identifikacijsku oznaku.

(4) Broj luĉkih redara u opsluţivanju je odreĊen veliĉinom broda, što u naravi znaĉi 1 ili 2 radnika.

Ĉlanak 41.
(1) Korištenje veza, prikljuĉka struje i vode, odvoza smeća, te drugih usluga u luci se naplaćuje na temelju Odluke o visini luĉkih pristojbi koju donosi Luĉka uprava.

(2) Naplatu usluga iz stavka 1. obavlja Luĉka uprava ili ovlaštenik koncesije u skladu s cjenikom i koncesijskim ugovorom.


VI. BORAVAK BRODA U LUCI

a) Sidrenje i vez u luci

Ĉlanak 42.
(1) Na luĉkom podruĉju luka iz ĉlanka 2. ovog Pravilnika sidrenje je zabranjeno.

(2) Prilikom odabira mjesta za sidrenje u blizini luĉkog podruĉja, osoba koja upravlja plovnim objektom mora voditi raĉuna o mjestima gdje je sidrenje zabranjeno, kao i o usidrenim plovnim objektima.

b) OdreĊenje veza, premještanje na drugi vez i uskrata suglasnosti na privez;

Ĉlanak 43.
(1) Luĉka uprava, uz prethodnu obavijest Kapetaniji, odreĊuje plovnom objektu mjesto za privez odnosno preporuĉuje mjesto sidrenja.

(2) Kapetanija moţe plovnom objektu iz razloga sigurnosti plovidbe, sigurnosti i zaštite ljudskih ţivota i okoliša, luĉkih i drugih objekata, uz prethodnu ili naknadnu obavijest Luĉke uprave, narediti da se već privezani i usidreni plovni objekt premjesti na drugi vez ili da se pomakne s dodijeljenog mu mjesta, te da se djelomiĉno ili potpuno nakrcani plovni objekt ukloni s operativne obale na odreĊenu poziciju.

Ĉlanak 44.
(1) Kapetanija će uskratiti suglasnost za privez ili sidrenje plovnog objekta na operativnoj obali ili na mjestu za sidrenje iz opravdanih razloga, odnosno kad primi prethodnu obavijest Luĉke uprave da se time ugroţava sigurnost plovidbe, sigurnost ljudskih ţivota i objekata na obali ili na moru, te ako je plovni objekt u takovom stanju da bi se time oneĉistilo more.

(2) Brod ili brodica moţe uz prethodno odobrenje Luĉke uprave ili ovlaštenog koncesionara rukovati brodskom rampom i na dijelu obale koji nije predviĊen za takvu namjenu. U tom sluĉaju, brod ili brodica je duţan osigurati da prilikom rukovanja brodskom rampom ne doĊe do oštećenja obale.

(3) U sluĉajevima iznimne zauzetosti obale, manji brodovi na kruţnom putovanju u domaćem prometu, ribarski brodovi, jahte, kao i brodice za sport, razonodu i rekreaciju, mogu biti vezani na istom vezu jedan uz drugoga i to najviše dva plovila s time da plovilo privezano uz obalu bude veće duţine. Treće plovilo, najmanje duţine, moţe se privezati uz bok drugog (srednjeg) broda ili brodice samo u izvanrednim okolnostima i uz posebno odobrenje luĉkog redara.

c) Obveza dostave „Prijave dolaska“ Luĉkoj kapetaniji

Ĉlanak 45.
(1) Zapovjednik broda duţan je odmah po dolasku u luku Kapetaniji dostaviti Prijavu dolaska broda. U sluĉaju opravdane sprijeĉenosti, Prijava dolaska broda mora se podnijeti najkasnije u roku od 6 sati od privezivanja broda uz operativnu obalu, odnosno u roku od 12 sati od dolaska broda na sidrište.

(2) Prilikom prijave dolaska u luku, zapovjednik broda duţan je prijaviti Kapetaniji svaki izvanredni dogaĊaj koji se dogodio tijekom putovanja, a koji ugroţava sigurnost plovidbe, ljudske ţivote, te oneĉišćenje mora.

(3) U smislu ovog Pravilnika smatra se da je plovni objekt uplovio u luku nakon što je sigurno privezan uz obalu, pontonsko privezište, uz bok drugog plovnog objekta ili na plutaĉu.

d) Odgovornost zapovjednika plovila za siguran boravak plovila u luci

Ĉlanak 46.
(1) Zapovjednik broda, voditelj brodice ili brodar plovnog objekta odgovoran je za siguran boravak broda ili brodice na vezu u luci.

(2) Zapovjednik broda ili voditelj brodice na vezu duţan je osigurati rad radarskog ureĊaja bude u naĉinu rada u pripravnosti, osim za vrijeme priveza, odveza ili premještaja na drugi vez ili sidrište, te u svim ostalim izvanrednim situacijama.

e) Obveze plovila da bude privezan na odgovarajući naĉin

Ĉlanak 47.
(1) Brod, odnosno brodica koji se nalazi u luci mora biti privezan/a odgovarajućim i ispravnim vezovima na napravama za privezivanje (bitve, plutaĉe za vez, luĉke naprave za sidrenje (mooring, alke i sl.).

(2) Cijelo vrijeme boravka plovnog objekta u luci konopi za vez moraju biti ravnomjerno nategnuti.

(3) Prilikom nadolaska nevremena (snaţan vjetar, valovi, morska strujanja i sl.), brodovi i brodice privezani u luci moraju pojaĉati svoje vezove, a po nareĊenju Kapetanije i isploviti iz luke ili se skloniti u zavjetrinu.
Kada je plovilo privezano u ĉetverovez, mora se odmah udaljiti najmanje 1,5 metra od ruba obale ili plutajućeg pontona, a po nareĊenju kapetanije i isploviti iz luke.

(4) Ako brod ili brodica nema dovoljno bokobrana, vezova, ako vezovi nisu dovoljne jaĉine i duţine, odnosno nema odgovarajuću opremu, Kapetanija će narediti da se opskrbi odgovarajućom opremom. Ako se brod odnosno brodica ne opremi odgovarajućom opremom, Kapetanija će mu zabraniti pristajanje u luci.


(5) Iznimno, iz razloga sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, Kapetanija moţe privremeno proglasiti i objaviti zatvorenu za promet luku ili dio luke, uz prethodnu obavijest Luĉkoj upravi.

f) Obveza isticanja crvene zastave i crvenog svjetla

Ĉlanak 48.
(1) Plovni objekt vezan u luci obvezan je na mjestu gdje vez izlazi iz plovnog objekta danju istaknuti crvenu zastavu, a noću staviti crveno svjetlo vidljivo sa svih strana.

g) Oznaĉavanje u sluĉaju pristajanja drugog plovila ispred/iza

Ĉlanak 49.
Ako ispred ili iza plovila vezanog za operativnu obalu u luci moţe pristati drugi brod ili brodica, privezano plovilo mora noću bijelim svjetlom vidljivim sa svih strana oznaĉiti svoj pramac ili krmu, a po potrebi i oba ova dijela broda.

h) Privezivanje plovnih objekata jedan uz drugi zbog odrţavanja veze s obalom

Ĉlanak 50.
Zapovjednik broda, jahte i voditelj brodice, po nareĊenju Luĉke uprave uz suglasnost Kapetanije, duţan je dozvoliti da se uz plovni objekt priveţu jedan ili više, do ukupno tri, drugih plovila iste duţine ili kraćih, radi odrţavanje veze s obalom.

i) Obvezan broj ĉlanova posade broda u luci

Ĉlanak 51.
Kad se brod nalazi u luci, na njemu se mora nalaziti onoliko ĉlanova posade, koliko je potrebno da se u sluĉaju opasnosti moţe sigurno upravljati brodom.

j) Isticanje velikog nakita i korištenje brodske sirene

Ĉlanak 52.
Brod moţe istaći mali odnosno veliki nakit u luci samo uz odobrenje Luĉke uprave uz suglasnost Kapetanije.

Ĉlanak 53.
Plovilo u luci smije koristiti brodsku sirenu samo u sluĉaju opasnosti ili po prethodnom odobrenju Luĉke uprave i uz suglasnost Kapetanije.

k) Pristup na brod i s broda kod ukrcaja i iskrcaja putnika

Ĉlanak 54.
(1) Brod privezan uz obalu mora osigurati pristup na brod i s broda na siguran naĉin.

(2) Ispod brodskog siza mora se razapeti zaštitna mreţa izmeĊu obale i broda, odnosno izmeĊu dva broda.

(3) Kraj siza mora biti postavljen pojas za spašavanje s konopom.

(4) Siz mora bit pristupaĉan, odgovarati svojoj namjeni i mora biti osiguran obostranim rukohvatom visine najmanje 1 m.

(5) Noću pristup na brod mora biti dovoljno osvijetljen.

(6) Ukrcaj i iskrcaj putnika mora se obavljati preko brodskog siza ili sigurnog i ĉvrstog mosta, kojeg osigurava brodar, a koji moraju biti osigurani ĉvrstim ogradama visine najmanje 1 m i popreĉnim letvicama na nogostupu. Ukrcaj i iskrcaj putnika ne smije se obavljati bez prisutnosti ĉlana posade.

(7) Grotla skladišta i svi drugi opasni otvori moraju bit ograĊeni ili zatvoreni.

l) Popravci na brodu i stalna obveza spremnosti broda na manevar

Ĉlanak 55.
(1) Brod u luci ne smije obavljati popravke kojima se onesposobljuje za plovidbu. Brod u luci mora uvijek biti spreman za manevar.

(2) Iznimno, brod se moţe popravljati u luci na mjestu i u vrijeme koje odredi Luĉka uprava uz suglasnost Kapetanije.

m) Redovito odrţavanje broda u luci

Ĉlanak 56.
(1) Redovito odrţavanje broda moţe se obavljati u luci samo uz odobrenje Luĉke uprave i uz suglasnost Kapetanije.

(2) Radovi iz stavka 1. ovog ĉlanka ne smiju ometati redoviti tijek luĉkih operacija, ni ugroţavati sigurnost osoba.

n) Odlaganje plovila na suhom i zimovanje

Ĉlanak 57.
Odlaganje plovila na suhom i/ili zimovanje plovila, dozvoljeno je samo na za to predviĊenim mjestima uz prethodno odobrenje Luĉke uprave i uz suglasnost Kapetanije, a temeljem ugovora s Luĉkom upravom.

o) Obveza prijave nestanka ĉlana posade, prijave promjene posade i promjene podataka o plovilu

Ĉlanak 58.
(1) Zapovjednik broda duţan je prijaviti Luĉkoj kapetaniji nestanak, samovoljno udaljavanje ĉlana posade broda, kao i svaku drugu promjenu posade na brodu.

(2) Zapovjednik broda strane zastave duţan je prijaviti Kapetaniji svaku promjenu podataka o brodu, nastalu za vrijeme boravka u luci.

p) Prijava havarije

Ĉlanak 59.
Zapetljavanje propelera, sidra, udar, sudar, prodor vode, nasukavanje ili potapanje plovila u luci zapovjednik mora odmah prijaviti ovlaštenom djelatniku luke i kapetaniji.

Ĉlanak 60.
(1) U sluĉaju štete koju je plovilo poĉinilo luci, operativnim obalama ili ureĊajima u luci, ili u sluĉaju šteta na plovilu poĉinjenih radnjama ovlaštenog djelatnika luke zapovjednik je duţan prijaviti havariju kapetaniji.

(2) Štetu poĉinjenu luci ili ureĊajima luke zapovjednik plovila, brodar ili njihov ovlašteni zastupnik, duţan je namiriti ili pruţiti jamstvo u visini procijenjene štete prije isplovljenja.

 

VII. ODLAZAK BRODA IZ LUKE

a) Prijava odlaska broda

Ĉlanak 61.
(1) Zapovjednik broda duţan je odlazak broda prijaviti Kapetaniji najmanje jedan sat prije planiranog odlaska.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog ĉlanka brod koji prevozi putnike u nacionalnoj plovidbi i ribarski brod, osim broda u linijskom pomorskom prometu, mora prijaviti odlazak iz luke prilikom isplovljenja, a najkasnije 15 minuta nakon isplovljenja.

(3) Zapovjednik broda koji isplovljava u domaću luku, mora prije odlaska broda podnijeti Kapetaniji prijavu o odlasku broda iz luke i izvadak popisa posade i popis putnika samo za one osobe koje su ukrcane i iskrcane u toj luci, kao i iskaz tereta, a za brod hrvatske drţavne pripadnosti samo prijavu o odlasku broda, kao i iskaz tereta.

(4) Kapetanija na osnovi prijave odlaska iz luke izdaje brodu dozvolu odlaska.

b) Zabrane za isplovljenje

Ĉlanak 62.
(1) Ako Kapetanija utvrdi da se na brodu koji namjerava isploviti iz luke nalaze osobe koje nisu upisane u popis posade odnosno popis putnika, ili da brojno stanje putnika na putniĉkom brodu ne odgovara iskazu brojnog stanja putnika, zabranit će brodu da isplovi iz luke.

(2) Kapetanija će zabraniti brodu odnosno brodici da isplovi iz luke i u sluĉaju kad utvrdi da nedostaje propisani minimalni broj ĉlanova posade.

Ĉlanak 63.
Kapetanija će zabraniti brodu odnosno brodici isplovljenje iz luke ako utvrdi da je ukrcan veći broj osoba, putnika ili veća koliĉina tereta nego što je to dozvoljeno, ili da je teret smješten na naĉin da ugroţava sigurnost broda ili brodice i osoba na njima.

c) Isplovljenje

Ĉlanak 64.
(1) Nakon završenog ukrcaja odnosno iskrcaja tereta i putnika svaki brod odnosno brodica u luci mora biti spreman isploviti po isteku vremena potrebnog za pripremu broda ili brodice za plovidbu.

(2) Po isteku vremena potrebnog za pripremu broda ili brodice za plovidbu, a na zahtjev Luĉke uprave, brod odnosno brodica mora isploviti ili se premjestiti na vez ili sidrište kojeg odredi Luĉka uprava uz suglasnost Kapetanije.

d) Krajnji rok za zadrţavanje plovila u luci i napuštanje luke

Ĉlanak 65.
(1) Brod i/ili brodica se moţe zadrţati uz obalu bez plaćanja pristojbi najviše tri sata nakon završetka trgovaĉkih operacija, a brodovi putniĉkog linijskog prometa i brodovi koji prevoze putnike na kruţnim putovanjima iskljuĉivo do isteka vremena predviĊenog za boravak u luci prema objavljenom redu plovidbe.

(2) Luĉka uprava uz suglasnost Kapetanije moţe odobriti duţi boravak plovila u luci.

Ĉlanak 66.
Smatra se da je plovni objekt napustio luku u trenutku kad je otpustio svoj posljednji privezni konop


VIII. OBAVEZE LUĈKE UPRAVE I ZABRANE

A) Ovlasti i obveze Lučke uprave

a) Obveza donošenja akata vezanih za aktivnosti u luci

Ĉlanak 67.
Posebnim aktima Luĉka uprava utvrĊuje pravila u luci koja se odnose na:
1. Pravilnik o odreĊivanju klase i koliĉine opasnih tvari kojima se moţe rukovati u luci i mjesta u luci Mali Lošinj na kojima će se rukovati takvim tvarima;
2. Plan gospodarenja otpadom s brodova na podruĉju pod upravljanjem Ţupanijske luĉke uprave Mali Lošinj;
3. Pravilnik o korištenju stalnog veza s kriterijima za dodjelu veza i brojem vezova na komunalnim dijelovima luke.
4. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ţupanijske luĉke uprave Mali Lošinj.

b) Obveza odrţavanja naprava za privezivanje

Ĉlanak 68.
Luĉka uprava, odnosno ovlašteni koncesionar, je duţan odrţavati naprave za privezivanje (bitve, luĉka sidra-mooring, plutaĉe za vez, alke i dr.), te za iste ishoditi odgovarajuće isprave.

c) Obaveza posjedovanja opreme i sredstava za neutraliziranje i uklanjanje masnoća

Ĉlanak 69.
Za sprjeĉavanje oneĉišćenja uljem, Luĉka uprava ili ovlašteni koncesionar mora imati u blizini luke na raspolaganju apsorbirajuće plutajuće brane te dovoljne koliĉinom dozvoljenih sredstava za neutraliziranje i uklanjanje masnoća.

d) Obveza objave vaţeće vremenske prognoze

Ĉlanak 70.
Luĉka uprava odnosno koncesionar je duţna na vidnom mjestu istaknuti vaţeću vremensku prognozu.

e) Obaveza poduzimanja preventivnih radnji u sluĉaju nailaska nevremena

Ĉlanak 71.
U sluĉaju nailaska nepovoljnih vremenskih prilika ovlašteni djelatnik luke duţan je poduzeti pravovremene i uĉinkovite radnje radi sprjeĉavanja ugroţavanja osoba i sprjeĉavanja materijalne štete na ureĊajima i opreme luke, kao i na sprjeĉavanju oneĉišćenja mora i obale.

f) Obveza reguliranja reda na luĉkom podruĉju

Ĉlanak 72.
(1) Luĉki redar koji obavlja privez i odvez plovnog objekta duţan je izvijestiti plovni objekt o uobiĉajenom naĉinu priveza.

(2) Luĉki redar moţe u skladu s potrebama sigurnog, kontinuiranog i nuţnog kretanja putnika i vozila vršiti identifikaciju i evidenciju korisnika luĉkog podruĉja i usmjeravati kretanje putnika i vozila.

B) Zabrane u luci

g) Zabranjene djelatnosti u luci

Ĉlanak 73.
(1) Na luĉkom podruĉju zabranjeno je obavljati radnje koje mogu:
1. ugroziti ljudske ţivote,
2. prouzroĉiti poţar ili eksploziju,
3. oneĉistiti more i/ili okoliš,
4. nanijeti štetu drugim plovilima te obali, luĉkim napravama, ureĊajima i
postrojenjima.

Ĉlanak 74.
(1) U luci je posebno zabranjeno:
1. onemogućiti pristup napravama za privez;
2. premještati, mijenjati i uklanjati vezove, sidra i ureĊaje drugog plovnog objekta kad je to potrebno radi spreĉavanja neposredne i oĉite štete ili kad je to potrebno zbog dolaska ili odlaska plovnog objekta;
3. vezivati plovne objekte za plovidbene i druge oznake, naprave i ureĊaje koji nisu namijenjeni za privez i kretati se po njima;
4. neovlašteno postavljati, premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati plovidbene i druge oznake ili naprave za privez;
5. oštećivati operativne obale teškim vozilima, smještajem teških predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabijati u obalu klinove, greda i sl., te dizati kamenje s obalnih zidova ili obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta operativnim obalama;
6. koristiti operativnu obalu ili kolnik u svrhu skladištenja;
7. zavarivati, loţiti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili na plovnom objektu i na napravama za privez;
8. ĉistiti i strugati i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate plovnog objekta;
9. zagaĊivati zrak ispuštanjem prašine, dima i drugih plinova iznad dozvoljenih koliĉina utvrĊenih posebnim propisima;
10. drţati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra broda;
11. kupati se, roniti, glisirati, jedriti na dasci, vući ili uĉiti skijanje na vodi;
12. loviti ribu i druge morske organizme;
13. na izvlaĉilištu drţati brodicu ili jahtu na kojoj se ne obavljaju radovi ili drţati bilo kakav materijal;
14. obavljati na plovnom objektu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja izvan uobiĉajenih poslova;
15. spaljivati otpad na plovnom objektu;
16. na bilo koji naĉin ugroţavati sigurnost plovidbe, ljudskih ţivota i okoliša.
Radnje iz toĉaka 7., 8., 9., 11., 14., 15. i 16. stavka 1. ovog ĉlanka zabranjeno je obavljati i na sidrištu.
Radnje iz toĉaka 2., 7., 8., 10., 11. i 14. stavka 1. ovog ĉlanka obavljaju se u brodogradilištima, a u luci se mogu obavljati iznimno samo na osnovi odobrenja Luĉke uprave uz suglasnost Luĉke Kapetanije.

h) Zabrana radova bez suglasnosti

Ĉlanak 75.
Za vrijeme boravka plovila u luci, posadi plovila ili nekom drugom izvoĊaĉu s kojim bi zapovjednik samostalno dogovorio izvoĊenje radova, nije dopušteno obavljanje bilo kakvih radova bez prethodne suglasnosti ovlaštenog djelatnika luke.

 

IX. RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA

Ĉlanak 76.
Brodovima koji prevoze opasne terete ili tvari nije dozvoljen ulazak u luke iz ĉlanka 2. ovog Pravilnika.

Ĉlanak 77.
(1) Snabdijevanje pogonskim gorivom u luci mora se obavljati sukladno Pravilniku o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i naĉinu obavljanja i prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te naĉinu spreĉavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN br. 51/05, 127/10, 34/13, 88/13), te s pravilnikom koje je vezano za ovu materiju a donosi ga Luĉka uprava.

Ĉlanak 78.
(1) Opskrba broda ili brodice pogonskim gorivom u luci ne smije zapoĉeti prije nego se završi iskrcaj putnika.

(2) Ukrcavanje putnika na brod ili brodicu moţe zapoĉeti nakon što se brod ili brodica opskrbe pogonskim gorivom.

X. MJERE U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

a) Havarija plovila na luĉkom podruĉju

Ĉlanak 79.
Zapetljavanje propelera, sidra, udar, sudar, prodor vode, nasukavanje ili potapanje plovila u luci zapovjednik odnosno voditelj brodice mora odmah prijaviti ovlaštenom djelatniku luke i kapetaniji.

b) Izbijanje poţara

Ĉlanak 80.
(1) U sluĉaju izbijanja poţara na plovilu osoba koja zapovjeda plovilom duţna je o tome obavijestiti Luĉku upravu i poduzeti mjere za gašenje poţara.

(2) Sve osobe koje primijete poţar u luci duţne su o tome obavijestiti deţurnu sluţbu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj na tel. 00385 51 231 448; fax: 051 233 206, ili jedinstveni europski broj za hitne sluţbe 112 i Luĉku upravu.

c) Obveza zapovjednika plovila s kojeg je oneĉišćeno more

Ĉlanak 81.
Zapovjednik broda ili voditelj brodice s kojeg je oneĉišćeno more ili obala uljem ili na drugi naĉin duţan je odmah obavijestiti Luĉku upravu i Luĉku kapetaniju, te mora odmah poduzeti sve moguće radnje radi umanjenja štete.

d) Gubitak opreme ili tereta


Ĉlanak 82.
Ako brod, brodica ili plutajući objekt izgubi dio opreme ili tereta u luci, osoba koja upravlja brodom, brodicom odnosno plutajućim objektom, duţna je o tome bez odlaganja obavijestiti Luĉku upravu i Kapetaniju.

e) Duţnosti plovila i trgovaĉkih društava u luci u sluĉaju povreda ili smrti osoba

Ĉlanak 83.
(1) Plovilo je duţno ukazati prvu pomoć svim osobama povrijeĊenim na plovilu.

(2) Plovilo je duţno obavijestiti Luĉku upravu s kratkim opisom dogaĊaja u sluĉaju:
- teţe povrede jedne osobe,
- lakše povrede više osoba, ili
- smrti osobe na brodu.

(3) Trgovaĉko društvo ili obrt koje obavlja djelatnost u luci, u sluĉaju teţe ili lakše povrede jedne ili više soba ili u sluĉaju smrti osobe na podruĉju luke na kojem obavlja djelatnost, duţno je obavijestiti Luĉku upravu s kratkim opisom dogaĊaja.

f) Ugroţavanje osobne sigurnosti i rizik oštećivanja imovine

Ĉlanak 84.
Kada za vrijeme boravka plovila u luci, doĊe do prijetnje za osobnu sigurnost, fiziĉkog napada na ĉlana posade ili drugu osobu, kraĊe, razbojstva ili nekog drugog ugroţavanja osobne sigurnosti ili rizik oštećivanja imovine i plovila, zapovjednik i/ili ĉlanovi posade duţni su odmah obavijestiti policijsku upravu na telefon 00385 51 430 333 ili postaju na telefon broj 00385 51 439 439, ili broj 112. O dogaĊaju se mora odmah obavijestiti ovlaštenog djelatnika luke i
kapetaniju.

g) Ĉuvanje broda u odreĊenim situacijama

Ĉlanak 85.
(1) Luĉka uprava je duţna ĉuvati brod kojemu je Kapetanija zabranila isplovljenje.

(2) Luĉka uprava je duţna ĉuvati brod i na temelju izriĉitog naloga trgovaĉkog suda.

 

XI. ODREĐENJA I DJELOVANJA VEZANA ZA
ODRŢAVANJE REDA U LUCI

Ĉlanak 86.
(1) Brod moţe koristiti luku samo po najavi, a temeljem odobrenja Luĉke uprave i uz suglasnost Kapetanije sa stanovišta sigurnosti plovidbe.

(2) Luĉka uprava odreĊuje plovnom objektu mjesto za privez uz operativnu obalu, uz bok drugog plovila, na plutaĉe ili druge naprave za privez.

(3) Vezovi u luci dodjeljuju se brodovima i brodicama osnovom stanja rezervacija i kriterija koje donosi Luĉka uprava uz toĉnu naznaku operativne obale i vremenu priveza.

(4) Po nalogu Luĉke uprave, a uz suglasnost Kapetanije, zapovjednik broda, jahte ili brodice duţan je premjestiti plovilo na drugi vez.

(5) Vez u luci za neispravne ili plovne objekte u raspremi dozvoljen je samo na temelju pismene suglasnosti Luĉke uprave i uz odobrenje kapetanije.

(6) Luĉka uprava, osnovom svojih procjena, pravilnika i uzanci usmjerava tijek luĉkih operacija, nadgleda ih i/ili kontrolira.

a) Ribarske brodice

Ĉlanak 87.
(1) Ribarskim brodicama je dozvoljeno korištenje operativnih obala luĉkog podruĉja u smislu priveza ili manipulacije teretom samo kada na tim pristanima nema putniĉkih ili teretnih brodova.

(2) Nije dozvoljeno korištenje operativnih obala za popravak ili ĉišćenje ribarskih alata.

b) Rubni obalni prostor

Ĉlanak 88.
(1) Rubni obalni prostor najmanje širine 2 metra u luci mora biti stalno slobodan.

(2) Na tom prostoru mogu se nalaziti samo naprave za privezivanje brodova te ureĊaji i oprema za osiguranje ljudi i tereta pri radu.

(3) Na rubnom obalnom prostoru usluge koncesionara (reklamiranje, štandovi, stolovi, autotaksi prijevoz i sl.) mogu se pruţati samo uz posebno odobrenje Luĉke uprave i uz suglasnost Luĉke kapetanije.

c) Naĉin ukrcavanja/iskrcavanja putnika s operativne obale u luci na brod

Ĉlanak 89.
(1) Ukrcavanje/iskrcavanje putnika s operativne obale na brod, obavlja se na dijelu obale koji je za to odreĊen i to preko propisanih mostova ili stepenica.

(2) Na dijelu obale koji je odreĊen za ukrcavanje i iskrcavanje putnika Luĉka uprava osigurava mjesto za privez broda odnosno brodice, te slobodan prostor za pristup putnika, te osigurava da je taj dio obale noću primjereno osvijetljen.

3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog ĉlanka, ukrcavanje i iskrcavanje putnika moţe se obavljati i brodicom koja se ne smije pribliţiti brodu prije završetka njegovog manevra.

(4) Luĉka kapetanija odreĊuje uvjete iz stavka 3. ovog ĉlanka.

d) Manipulacija teretom i spreĉavanje rasipanja tereta

Ĉlanak 90.
(1) Prilikom manipulacije teretom izvršitelj posla mora poduzeti odgovarajuće mjere da se sprijeĉi rasipanje tereta u more i na obalu.

(2) Nakon završenog ukrcavanja, iskrcavanja, prekrcavanja tereta ili obavljanja bilo koje druge radnje, izvršitelj posla duţan je oĉistiti korišteni dio obalnog prostora.

e) Kretanje motornih vozila

Ĉlanak 91.
(1) Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje motornih vozila na prometnicama u luci, gdje se obavlja ukrcaj/iskrcaj putnika i tereta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog ĉlanka prijevozna sredstva (autobusi, kamioni, cisterne…) koja prevoze putnike i robu, mogu se zadrţavati na luĉkom podruĉju samo uz suglasnost ovlaštenog predstavnika luke.

f) Postavljanje oglasa, informativnih panoa i drugo

Ĉlanak 92.
Postavljanje oglasa, informativnih ili reklamnih tabli ili panoa, sjedala, dijeljenje reklamnih i ostalih letaka i sliĉno dozvoljava se iskljuĉivo uz odobrenje Luĉke uprave.

g) Odrţavanje i ĉišćenje prostora na luĉkom podruĉju i luĉkog podruĉja

Ĉlanak 93.
(1) Svi prostori, a osobito sanitarni ĉvorovi na luĉkom podruĉju luke moraju se odrţavati u skladu s higijensko-sanitarnim propisima.

(2) Koncesionari, odnosno trgovaĉko društvo ili fiziĉka osoba koja koristi luĉko podruĉje i/ili operativnu obalu duţna je nakon završetka ukrcaja/iskrcaja putnika, vozila i tereta, odnosno ugovorom utvrĊene koncesijske djelatnosti, oĉistiti korišteni dio obale i/ili ukloniti otpad.

 

XII. GOSPODARSKE DJELATNOSTI U LUCI

Ĉlanak 94.
(1) Fiziĉkim i pravnim osobama moţe se dati ovlaštenje za posebnu upotrebu i/ili gospodarsko korištenje luĉkog podruĉja.

(2) Koncesiju daje Luĉka uprava na naĉin i pod uvjetima odreĊenim pozitivnim propisima.

Ĉlanak 95.
(1) Luĉka uprava donosi plan koncesijskih djelatnosti koje se mogu obavljati na luĉkom podruĉju. Planom koncesija se utvrĊuju djelatnosti, vrijeme na koje se zakljuĉuje ugovor i koncesijska naknada.

(2) Ugovor o koncesiji odreĊuje podruĉje koje se daje na upotrebu i/ili korištenje, naĉin, uvjete i vrijeme upotrebe i/ili korištenja luĉkog podruĉja, naknadu koja se plaća za koncesiju, ovlaštenja davatelja koncesije, prava i obveze ovlaštenika koncesije ukljuĉujući i obvezu odrţavanja i zaštite luĉkog podruĉja.

a) Prihvat otpada s plovnih objekata

Ĉlanak 96.
U vezi s prijavljivanjem i prihvatom otpada s plovnih objekata i ostataka tereta neposredno se primjenjuju odredbe ĉlanka 60. do 67. Pravilnika o uvjetima i naĉinu odrţavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12), te odredbe Plana gospodarenja otpadom s brodova na podruĉju pod upravljanjem Luĉke uprave Mali Lošinj.

b) Opskrba pitkom vodom

Ĉlanak 97.
(1) Opskrba pitkom vodom vrši se na operativnim obalama luĉkih podruĉja luke Ilovik, Nerezine i Sv. Martin. Prikljuĉak struje postoji u lukama Ilovik, Nerezine, Rovenska, Susak, Sv. Martin i Veli Lošinj.

(2) Kod opskrbe broda vodom potrebno je osigurati mjere zaštite osoba i vozila koji se kreću luĉkim podruĉjem, odnosno adekvatno ograditi napojne zdence i osigurati cjevovode.

c) Degazacija, deratizacija i fumigacija

Ĉlanak 98.
(1) Ĉišćenje pomorskih objekata od opasnih plinova (degazacija) i od glodavaca (deratizacija i fumigacija tereta) u luci nije dozvoljeno.

(2) Ostala ĉišćenja pomorskih objekata, pri kojima nema opasnosti od nezgoda i oneĉišćenja mora (dezinfekcija, dezinsekcija i sl.) mogu se na uobiĉajeni naĉin obavljati na svakom mjestu u luci u svako vrijeme uz odgovarajuće mjere predostroţnosti.

d) Trgovaĉka, ugostiteljska i zabavna djelatnost

Ĉlanak 99.
(1) Koncesionari na podruĉju luĉkih podruĉja moraju se u potpunosti pridrţavati Pravilnika o redu u luci, naputaka ovlaštenog djelatnika Luĉke uprave, kao i obveza iz ugovora o koncesiji.

(2) Dozvoljeno je samo obavljanje djelatnosti utvrĊenih ugovorom o koncesiji.

(3) Koncesionari koji obavljaju trgovaĉku, ugostiteljsku i zabavnu djelatnost na štandovima opskrbu robom mogu vršiti samo za vrijeme nezauzetih operativnih obala, odnosno po odobrenju luĉkog redara.

 

XIII. SPORTSKE I MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Ĉlanak 100.
(1) Sportske, marketinške i druge aktivnosti se mogu obavljati u luci na osnovi odobrenja Luĉke kapetanije i uz suglasnost Luĉke uprave.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja i suglasnosti mora se podnijeti Luĉkoj kapetaniji I Luĉkoj upravi najmanje tri dana prije poĉetka sportske, marketinške ili druge aktivnosti.

 

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Ĉlanak 101.
Grafiĉki prikazi luĉkih podruĉja iz ĉlanka 2. ovog Pravilnika, kao sastavni dio ovog Pravilnika, su:
1. Morska granica luĉkog podruĉja, prilog 1-1 do 19-1
2. Toĉke morske granice, prilog 1-2 do 19-2
2. Raspored luĉkih podruĉja po namjeni, prilog 1-3 do 19-3

Ĉlanak 102.
Za materiju koja nije regulirana ovim Pravilnikom, a odnosi se na red u luci Mali Lošinj neposredno se primjenjuju odredbe Pomorskog zakonika (NN 181/04, 76/07, 146/08, 56/13) i Pravilnika o uvjetima i naĉinu odrţavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12).

Ĉlanak 103.
(1) Ovaj Pravilnik biti će vidno izloţen u uredu Luĉke uprave, na recepcijama ovlaštenog koncesionara te na ostalim pogodnim mjestima u luci.

(2) Sadrţaj ovog Pravilnika biti će objavljen i na internet stranici Luĉke uprave (website) na hrvatskom jeziku, adresa: www.luprava-malilosinj.hr

Ĉlanak 104.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vaţiti Pravilnici o redu u lukama Baldarka, Ĉikat, Ilovik, Jadrišćica, Nerezine, Osor, Rovenska, Srakane Vele, Susak, Sv.Martin, Unije, Veli Lošinj, doneseni 23. 12. 2005. na sjednici Upravnog vijeća Ţupanijske luĉke uprave Mali Lošinj.

Ĉlanak 105.
Ovaj Pravilnik o redu u luci mora odobriti Luĉka kapetanija Rijeka.

Ĉlanak 106.
Ovaj Pravilnik o redu u lukama lokalnog znaĉaja na podruĉju Ţupanijske luĉke uprave Mali Lošinj stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploĉi Ţupanijske luĉke uprave Mali Lošinj.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.

Midas