Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj: 120/16), javni naručitelj Županijska lučka uprava Mali Lošinj, nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskih subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: Nabava usluga provedbe stručnog nadzora i usluge zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator zaštite na radu) nad izvođenjem radova na sanaciji i produženju postojećeg pristana luke Unije – II faza, evidencijski broj nabave: 32/JN/2019 te Nabava radova na sanaciji i produženju postojećeg pristana luke Unije – II faza, evidenciji broj nabave: 46/JN/2019, u privitku članka objavljuje Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata.