Upravno vijeće

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Članovi Upravnog vijeća

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja Lučkom upravom. Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj čine:

Predsjednik:

 • Loris Rak, predstavnik osnivača​​​

Članovi:

 • Dejan Nekić, predstavnik osnivača
 • Branko Domac, predstavnik osnivača
 • Marko Satalić, predstavnik nadležne lučke kapetanije
 • Elvis Živković, predstavnik koncesionara

Djelokrug rada Upravnog vijeća

Upravno vijeće:

 • donosi godišnji program rada i plana razvoja luka koji obuhvaća financijski plan luka, na prijedlog ravnatelja;
 • donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica lučke poslovne politike,
 • odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa i plana razvoja luke kojeg podnosi ravnatelj i dostavlja ga osnivaču;
 • odlučuje o namjeri davanja koncesije, o davanju koncesija te o prestanku koncesija, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju koncesije;
 • odobrava izvještaj o izvršenju koncesija;
 • donosi lučke tarife;
 • odlučuje o opsegu i organizaciji stručno-tehničkih službi te o sklapanju ugovora o radu i visini naknade, odnosno plaće predsjednika i po potrebi članova Upravnog vijeća, ravnatelja i stručno-tehničkog osoblja;
 • donosi Statut Lučke uprave;
 • donosi opće akte kojima se uređuje red u luci i uvjeti korištenja lukama;
 • imenuje i razrješava ravnatelja;
 • utvrđuje lučke uzance,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Zakonom, Odlukom o osnivanju ili ovim Statutom županijske lučke uprave Mali Lošinj

Upravno vijeće ima pet članova od kojih dva člana i predsjednika imenuje Župan, jednog člana imenuje ministar nadležan za poslove pomorstva iz redova lučke kapetanije na čijem području je sjedište Lučke uprave, a jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije koji imaju koncesiju na području Lučke uprave. Mandat članovima Upravnog vijeća je četiri godine i započinje danom konstituiranja Upravnog vijeća. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za predsjednika odnosno člana Upravnog vijeća.

Član Upravnog vijeća ima pravo i dužnost:

 • prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća;
 • postavljati pitanja i predlagati teme za sjednice Upravnog vijeća iz područja njegovog djelokruga rada i ostalih područja značajnih za rad Županijske lučke uprave Mali Lošinj
 • raspravljati i iznositi svoja stajališta o svim pitanjima koja se stave na dnevni red sjednice;
 • sudjelovati u radu privremenih, odnosno stalnih radna tijela za stručnu obradu i praćenje pojedinih zadataka iz nadležnosti Upravnog vijeća;
 • obavljati poslove koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Upravno vijeće;
 • postavljati pitanja o svim aktivnostima Lučke uprave;
 • sudjelovati u svim aktivnostima Upravnog vijeća;
 • ima pravo koristiti stručne, administrativne i tehničke usluge Lučke uprave radi obavljanja poslova iz nadležnosti Upravnog vijeća;
 • dužan je čuvati podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti, a koje su Statutom, općim aktom Lučke uprave ili posebnim propisom označeni kao tajni.

Upravno vijeće odlučuje na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Upravno vijeće može osnivati privremena ili stalna radna tijela za stručnu obradu i praćenje pojedinih zadataka iz svoje nadležnosti. Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se njegov sastav, djelokrug i druga pitanja značajna za rad toga tijela.

Županijska skupština može raspustiti Upravno vijeće na prijedlog Župana:

 • ako ne donese godišnji program i plan razvoja luke,
 • ako godišnji program i plan razvoja luka ne budu prihvaćeni ili se ne ostvaruju,
 • u drugim naročito opravdanim slučajevima.

Prava i dužnosti Predsjednika Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća ima sva prava i obveze člana Upravnog vijeća. Pored prava i obveza koje ima kao član Upravnog vijeća, predsjednik Upravnog vijeća ujedno ostvaruje i dodatna prava i obveze propisane odredbama Statuta i ovog Poslovnika o radu upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

Predsjednik Upravnog vijeća:

 • predstavlja Upravno vijeće;
 • zastupa Lučku upravu prema ravnatelju;
 • saziva sjednice Upravnog vijeća i utvrđuje prijedlog dnevnog reda;
 • predsjedava sjednicama Upravnog vijeća;
 • formira prijedloge akata;
 • utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja;
 • potpisuje akte Upravnog vijeća;
 • brine o provedbi ovog Poslovnika;
 • brine o ostvarivanju prava i obveza članova Upravnog vijeća;
 • brine o javnosti rada Upravnog vijeća;
 • obavlja ostale poslove koje mu povjeri Upravno vijeće iz svoje nadležnosti.