O Lučkoj upravi Mali Lošinj

Opće informacije

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” br. 158/03, 141/06, 38/19, 56/16, 98/19) određeno je da se radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokanog značenja za područje svake županije može osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači. Temeljem Zakona o morskim lukama (”Narodne novine” br. 108/95, 6/96, 137/99, 97/00) i članka 7. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8. travnja 1999. godine osnovalo osam županijskih lučkih uprava (u daljnjem tekstu: lučka uprava) radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja 55 razvrstanih luka otvorenih za javni promet, od kojih 5 luka županijskog i 50 luka lokalnog značenja.

Lučka uprava Mali Lošinj osnovana je sa sjedištem u Malom Lošinju. Samostalnim radom započela je u travnju 2000. godine.

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” br. 158/03, 141/06, 38/09, 56/16, 98/19) ministar mora, prometa i infrastrukture donio je 28. veljače 2011. godine Naredbu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (”Narodne novine” br. 32/11) kojom je luka Mali Lošinj razvrstana kao luka otvorena za javni promet županijskog značaja, a luke Baldarka, Ilovik, Jadrišćica, Nerezine, Osor, Rovenska, Srakane Vele, Susak, Sv. Martin, Unije, Veli Lošinj, Zela-Koromačna (Belej), Ćunski-Artatore (Mali Lošinj), Rapoća-Ufratar (Mali Lošinj), Osor-Bijar (Mali Lošinj), Punta Križa-UI (Mali Lošinj), Maračol (Unije), Sveti Jakov-Studenac (Mali Lošinj), razvrstane kao luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” br. 158/03, 141/06, 38/09, 56/16, 98/19), točke I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (”Narodne novine” br. 32/11), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (”Službene novine PGŽ” br. 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (”Službene novine PGŽ” br. 26/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 22. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2011. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za luke lokalnog značaja (”Službene novine PGŽ” br. 14/11) kojom su navedene luke otvorene za javni promet stavljene pod ingerenciju upravljanja Županijske lučke uprave Mali Lošinj, te se od tada vrši sklapanje Ugovora o korištenju stalnog veza u navedenim lukama sukladno uputama pod nazivom „Postupanje UV ŽLU u svezi provedbe Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije“ (”Narodne novine” br. 32/11), a koje su sačinjene od strane Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta u Rijeci i dostavljene Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj od strane Upravnog odijela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” br. 158/03, 141/06, 38/19, 56/16, 98/19) u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (”Narodne novine” br. 110/04, 82/07) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donio je 9. siječnja 2015. godine Naredbu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske Županije (”Narodne novine” br. 3/15) kojom je luka Mali Lošinj razvrstana kao luka otvorena za javni promet županijskog značaja, a luke Baldarka, luka Ćunski–Artatore, Ilovik, Jadrišćica, Maračol (Unije), Nerezine, Osor, Osor-Bijar, Punta Križa–Ul, Rapoća-Ufratar, Susak, Sv. Jakov-Studenac, Sv. Martin, Unije, Veli Lošinj i Zela–Koromačna (Belej) razvrstane kao luke otvorene za javni promet lokalnog značaja.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” br. 158/03, 141/06, 38/09, 56/16, 98/19) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (”Narodne novine” br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 01. lipnja 2017. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine PGŽ- a o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije od dana 14. prosinca 2016. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke Mali Lošinj na Velopin i bazen Poljana/Runjica.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” br. 158/03, 141/06, 38/09, 56/16, 98/19) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (”Narodne novine” br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine PGŽ-a o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije od dana 21. prosinca 2017. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Nerezine na bazen Biskupija s namjerom korištenja lučkog bazena za komunalne i nautičke vezove te operativnu obalu, sve sukladno Prostornom planu uređenja Grada Mali Lošinj.

Lučke uprave su neprofitne ustanove, pravne osobe upisane u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Obavljaju svoju djelatnost sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” br. 158/03, 141/06, 38/19, 56/16, 98/19). Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (”Narodne novine” br. 112/93, 96/94, 10/08) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (”Narodne novine” br. 20/94, 40/94, 98/94). Za potrebe izvještavanja Županijskog poglavarstva izrađuju izvješća utemeljena na Zakon o proračunu (”Narodne novine” br. 96/03, 92/94, 87/08, 136/12, 15/15) i propisima koji reguliraju proračunsko računovodstvo.

Djelatnost lučke uprave je, prema članku 50. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” br. 158/03, 141/06, 38/19, 56/16, 98/19):

 • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprjeđenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
 • gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
 • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
 • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
 • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 • drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Temeljem članka 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” br. 158/03, 141/06, 38/19, 56/16, 98/19), prihodi lučke uprave su:

 • lučke pristojbe,
 • naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. ovog Zakona,
 • naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. ovog Zakona,
 • sredstva iz proračuna osnivača,
 • ostali prihodi.

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće ima 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije, i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području lučke uprave.

Članovi Upravnog vijeća su Marko Satalić (Ministarstvo), Elvis Živković (koncesionar), Branko Domac (PGŽ) i Dejan Nekić (PGŽ). Predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj je Loris Rak.

Aktualni ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj je Filip Balija.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Na osnovi odredbe članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 120/16) Županijska lučka uprava Mali Lošinj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi prema popisu na linku: Popis gospodarskih subjekata 2020 o (ne)postojanju sukoba interesa.pdf