Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave: Sanacija južnog lukobrana u luci Ilovik, ev. broj nabave 06-MV/17

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13), te pregleda i ocjene pristigle ponude u javnoj nabavi, evidencijski broj nabave 06-MV/17., članka 20. st. 4. Statuta ŽLU Mali Lošinj, Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj, dana 01. kolovoza 2017.g. na svojoj 04/2017 sjednici, donosi sljedeću Odluku o odabiru ponude u predmetu nabave: Sanacija južnog lukobrana u luci Ilovik, ev. broj nabave 06-MV/17

I.

Temeljem provedenog postupka javne nabave sukladno članku 31. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave: Sanacija južnog lukobrana u luci Ilovik, 06-MV/17, odabire se ponuda ponuditelja BSK COMMERCE d.o.o.:

 BSK COMMERCE d.o.o., J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka; OIB: 97659538229;

s oznakom ponude 17038 s ponuđenim iznosom od 973.397,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.216.746,25 kn s PDV-om.

II.

Početak radova za sanaciju južnog lukobrana u luci Ilovik, započinje danom zaključenja ugovora, odnosno uvođenjem u posao, a krajnji rok izvođenja radova je 15. siječanj 2018. godine.

III.

 Naručitelj će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

 IV.

Naručitelj će temeljem ove Odluke o odabiru objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 V.

Rok mirovanja sukladno članku 306. stavak 2., Zakona o javnoj nabavi 2016., se ne primjenjuje.

  OBRAZLOŽENJE

 Naručitelj ŽLU Mali Lošinj na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi proveo je postupak javne nabave za predmet nabave: Sanacija južnog lukobrana u luci Ilovik, ev. broj nabave 06-MV/17;

 procijenjena vrijednost nabave je 645.000,00 kn bez PDV-a;

  • dana 07. veljače 2017. godine Naručitelj je donio Odluku o pokretanju postupka javne nabave;
  • Naručitelj je izradio dokumentaciju za nadmetanje;
  • datum slanja objave 08. lipnja 2017.g.;
  • datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 08. lipnja  g. pod brojem;  2017/S 0F2-0011343.

–    Naručitelj je odredio rok dostave ponuda do 30. lipnja 2017. godine u 12.00 sati, te utvrdio  da su do isteka roka za dostavu ponuda pristigla jedna (1) ponuda ponuditelja:

  1. BSK COMMERCE d.o.o., J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka; OIB: 97659538229; ,a ponuda iznosi 973.397,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.216.746,25 kn s PDV-om.

– ponuda ponuditelja tvrtke BSK COMMERCE d.o.o. je izvan okvira planiranih sredstava nabave. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu, utvrđuje da iznos ponude premašuje procijenjenu vrijednost predmeta nabave. Shodno tome, Naručitelj, donosi odluku za osiguranje dodatnih sredstava u visini dostavljene ponude sukladno čl.298, st.1,.toč.9, ZJN 2016., u kojem se predlaže zaključenje ugovora s ponuditeljom BSK COMMERCE d.o.o., s obzirom da ista u svemu ostalome udovoljava Dokumentaciji o nabavi;

 Temeljem članka 82. stavka 1., točke 2. Zakona o javnoj nabavi, odlučeno je kao u izreci.

 Uputa o pravnom lijeku:

 Žalba se može izjaviti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 5 (pet) dana od dana primitka odluke o odabiru u odnosu na dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

 Žalba se može izjaviti u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a istodobno primjerak žalbe dostaviti naručitelju na dokaziv način uz plaćanje naknade i upravne pristojbe sukladno članku 169. Zakona o javnoj nabavi.

KLASA: 342-21-01/17-2/27

URBROJ: 152/2017-FB

Mali Lošinj, 01. kolovoza 2017.

                                                                                          Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj

                                                                                                                  Predsjednica:

                                                                                                        Ljiljana Rukonić, dipl.oecc