Važniji propisi

 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03, 141/06, 38/09, 56/16, 98/19)
 • Pomorski zakonik (”Narodne novine” br. 17/94, 43/96, 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19)
 • Zakon o ustanovama (”Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 • Zakon o koncesijama (”Narodne novine” br. 18/90, 61/91, 89/92, 125/08, 143/12, 69/17, 107/20)
 • Zakon o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 90/11, 83/13, 143/13, 120/16)
 • Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (”Narodne novine” br. 22/95, 110/04)
 • Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (“Narodne novine” br. 110/04, 82/07)
 • Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (”Narodne novine” br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17)
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (”Narodne novine” br. 79/08, 114/12, 47/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (”Narodne novine” br. 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12, 7/17)
 • Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (”Narodne novine” br. 32/11, 117/12, 3/15, 38/15, 98/19, 47/20)