Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o redu u lukama u nadležnosti Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 54. točke 8. i članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 3. stavka 2. i članka 83. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN, broj […]

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o redu u lukama u nadležnosti Županijske lučke uprave Mali Lošinj Read More »

Pravilnik o provođenju postupka nabava roba, usluga i radova

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22), članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službene novine“, broj: 05/17, 6/23), članka 17. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2023. godine

Pravilnik o provođenju postupka nabava roba, usluga i radova Read More »

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članaka 65. Prijelaznih i završnih odredbi („NN“ 151/2022), Zakona o radu(„Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) i članka 46. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2023. godine donijelo je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU ŽUPANIJSKE LUČKE

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Županijske lučke uprave Mali Lošinj Read More »

Plan gospodarenja otpadom s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 56, 56a, 56b i 58. Pomorskog zakonika („Narodne novine“ br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), članka 3. stavka 1. točke 7. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke („Narodne novine“ br. 110/04) te Glave V. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih

Plan gospodarenja otpadom s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Mali Lošinj Read More »

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o redu u lukama u nadležnosti Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 54. točke 8. i članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 3. stavka 2. i članka 83. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN, broj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o redu u lukama u nadležnosti Županijske lučke uprave Mali Lošinj Read More »

Pravilnik o službenoj odjeći zaposlenika Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 46. točke 4. Statusa Županijske lučke uprave Mali Lošinj, članka 54. stavak 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), a sukladno Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na svojoj 07/21 sjednici održanoj 26.

Pravilnik o službenoj odjeći zaposlenika Županijske lučke uprave Mali Lošinj Read More »

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka

Na temelju članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na svojoj 05/21 sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine donijelo je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka Read More »

Pravilnik o redu u lukama Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 54. točke 8. i članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11, 56/16, 89/19), članka 3. stavka 2. i članka 83. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj

Pravilnik o redu u lukama Županijske lučke uprave Mali Lošinj Read More »

Pravilnik o posebnim uvjetima i načinu plaćanja naknade za koncesiju

Na temelju članka 107.a Općeg poreznog zakona (˝Narodne novine˝ br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) te članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2020. godine, donijelo je PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU.

Pravilnik o posebnim uvjetima i načinu plaćanja naknade za koncesiju Read More »