Izjava o pristupačnosti

Županijska lučka uprava Mali Lošinj nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019), kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu www.luckauprava-losinj.hr.

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  1. Slike, grafovi i dijagrami ne sadrže uvijek kratke tekstualne opise, niti opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja – Većina slika ima ALT atribut koji opisuje sliku jer većina slika ima dekorativni funkciju tj. nisu poveznica ili samostalni sadržaj.
  2. Informacije koje čitač zaslona ne može automatski pročitati ne mogu se prenijeti odgovarajućim zvučnim zapisom – U Joomla CMS sustav u kojem je izrađena web stranica instaliran je poseban dodatak / plugin za osiguranje pristupačnosti stranice, no zvučna reprodukcija tekstova stranice omogućena je putem Google i dr. kanala koji nemaju originalne govornike te kvaliteta audio čitanja nije zadovoljavajuća te je stoga ta opcija trenutačno isključena.

Priprema Izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 02. listopada 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti, koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava je zadnji puta preispitana 08. srpnja 2022. Županijska lučka uprava Mali Lošinj redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Za davanje povratnih informacija o neusklađenostima te traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive (EU) 2016/2102 korisnike se upućuje na e-mail: info@luckauprava-losinj.hr, odnosno na broj telefona 051 232 020.

Odgovorna osoba za pristupačnost i obradu upućenih zahtjeva korisnika je imenovana službenica za informiranje Martina Klincov, e-mail: info@luckauprava-losinj.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.