Obavijest o visini pristojbi za komercijalne vezove

Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 19. ožujka o.g. je usvojilo prijedlog Povjerenstva za upravljanje komunalnim lukama i dijelovima luka ŽLU Mali Lošinj, odluku o “Visini pristojbi za komercijalni vez u lukama nadležnosti ŽLU Mali Lošinj”, sukladno čl. 14 “Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada”.

VISINA PRISTOJBI ZA KOMERCIJALNE VEZOVE U LUKAMA NADLEŽNOSTI
ŽLU-e MALI LOŠINJ

“Zona 1” (Luka Mali Lošinj)

Na postojeću „Odluku o visini lučkih pristojbi i naknada“ prema čl. 14, pristojba za korištenje komercijalnog veza u luci Mali Lošinj (Zona 1) dijeli se u dvije kategorije;

a) Postojeća cijena pristojbe koja se obračunava prema nedjeljivom danu i nedjeljivom dužnom metru broda primjenjivala bi se u punom svom obliku, isključivo za fizičke osobe koje posjeduju boravište na području Grada Mali Lošinj i žele ostvariti komercijalni vez na području luke Mali Lošinj shodno njenom kapacitetu.

b) Postojeća cijena pristojbe koja se obračunava prema nedjeljivom danu i nedjeljivom dužnom metru broda bila bi umanjena za 30%, isključivo za lokalne turističke agencije i fizičke osobe koje iznajmljuju dva ili više plovila i imaju prebivalište upisano na području Grada Mali Lošinj, a shodno raspoloživom kapacitetu luke.

“Zona 2” (Ostale luke…)

Na postojeću “Odluku o visini lučkih pristojbi i naknada” prema čl. 14, pristojba za korištenje komercijalnog veza u luci Mali Lošinj (Zona 2) dijeli se u dvije kategorije;

a) Postojeća cijena pristojbe za komercijalni vez koja se obračunava prema nedjeljivom danu i nedjeljivom dužnom metru broda primjenjivala bi se za fizičke osobe koje imaju prijavljeno boravište na području Grada Mali Lošinj, u punom svom obliku, prema članku 14. “Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada”, a žele ostvariti komercijalni vez na području “Zone 2” (Ostale luke…) shodno raspoloživom kapacitetu.

b) Postojeća cijena pristojbe koja se obračunava prema nedjeljivom danu i nedjeljivom dužnom metru broda umanjena za 50% prema članku 14. “Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada”, primjenjivala bi se za fizičke osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Mali Lošinj, a žele ostvariti komercijalni vez na područje “Zone 2” (Ostale luke…) shodno raspoloživom kapacitetu.

Povjerenstvo za upravljanje
komunalnim lukama i dijelovima luka ŽLU ML