Pravilnik o dopuni pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga za Županijsku lučku upravu Mali Lošinj

Na temelju članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine ” br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na svojoj 05/19 sjednici održanoj dana 07. srpnja 2019. godine donijelo je PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA ŽUPANIJSKU LUČKU UPRAVU MALI LOŠINJ