Javni natječaj za imenovanje ravnatelja ŽLU Mali Lošinj

Na temelju članka 11. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 11/99, 22/04, 26/09, 24/10, 14,11), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj (KLASA: 342-21-01/15-2/1, URBROJ: 02/2015-GP ), te sukladno odredbama Zakona o ustanovama, i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj od 27. studenog 2017. godine, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave

Mali Lošinj

Za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Mali Lošinj utvrđuju se slijedeći uvjeti:

– završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno završen sveučilišni studiji prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03), u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti

–   najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:

  • životopis,
  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem
  • presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
  • pisani prijedlog plana i programa rada za razdoblje od četiri godine.

 Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

 S kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni razgovor.

 Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, na adresu: Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave, Priko 64, 51550 Mali Lošinj, s naznakom: „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“. 

 Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

 O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.